نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شوراي نگهبان ادامه بيمه کارگران ساختماني را تاييد کرد

شوراي نگهبان طرح جديد مجلس مبني بر تغيير ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني را تاييد کرد. اين طرح برخلاف طرحهاي پيشين نمايندگان به ادامه پوشش بيمهاي کارگران ساختماني منجر ميشود. شوراي نگهبان اعلام کردهاست که طرح تغيير ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نيست. طرح جديد مجلس، سازمان تامين اجتماعي را مکلف ميکند با دريافت 7درصد حق بيمه سهم بيمه شده از کارگر و 15درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام کند. بر اساس اين طرح، در صورت تامين نشدن منابع لازم براي پوشش بيمهاي همه کارگران ساختماني، افزايش سقف مجموع عوارض صدور پروانه تا 20درصد با تصويب هيئت وزيران بلامانع است. مجلس از تابستان امسال در تلاش است با تغيير ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني شرايط جديدي را براي بيمه آنها تعيين کند اما طرحهاي نمايندگان دوبار با مخالفت شوراي نگهبان رو به رو شدهاست. طرحهاي قبلي نمايندگان در صورتي که به تاييد شوراي نگهبان ميرسيد بيمه کارگران ساختماني را متوقف ميکرد.