با مفهوم خانه آشتی کنیم

شمار نشریه : 199

اشاره: دکتر حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در آيين افتتاحيه چهاردهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران، سخنراني خود را با اين گفته مارتين هايدگر فيلسوف شهير آلماني که « سکني گزيني انديشه است» آغاز کرد و همين موضوع بهانهاي شد تا در يک فرصت کوتاه که در خلال همايش به دست آمد از وي براي شرکت در يک مصاحبه اختصاصي  دعوت به عمل بياوريم.

دکتر مظاهريان دراينباره گفت: در حقيقت تاريخ تمدن بشر نيز گواه همين عبارتي است که هايدگر بهکاربرده است زيرا هنگاميکه بشر يکجانشيني اختيار نمود، مفهوم خانه نيز شکل پيدا کرد و اين موضوع در حقيقت با رشد بشر در ارتباط است. در فرهنگ ايراني نيز همين موضوع قابل صدق است و اصلاً خانه و خانواده به اين شکل که در فرهنگ ما هست شايد در فرهنگهاي ديگر وجود نداشته باشد.

وي با اشاره به اينکه در علم زبانشناسي معاني زيادي در پس اين موضوع نهفته شده است، افزود: در حقيقت مفاهيم را زبانها نمايندگي ميکنند، بنابراين خانه با مسکن خيلي فرق دارد، حتي در زمينههاي رئال اينگونه است که خانه با اقتصاد خرد ارتباط دارد.

معاون وزير راه و شهرسازي اضافه کرد: مسکن با اقتصاد کلان سروکار دارد، مثل تورم، مثل مصالح، ولي خانه اصلاً يک مفهوم ذهني است، يک مفهوم مجرد است و ما يک تصور ذهني از خانه داريم، براي همين در مجموعهاي که زندگي ميکنيد اگر طبقه خانهتان را اشتباه برويد، با اينکه خانهها مثل هم هستند شما متوجه اين اشتباه ميشويد  چرا که شما با اشياي خانه در ارتباط قرار ميگيريد، از اين اشياء خاطره داريد، اين اشياء را خريدهايد و آنها بخشي از هويت همه ما را ميسازند، بنابراين به نظر ميآيد که ما هميشه درگير موضوعي به نام سرپناه بوديم و از مفهوم ذهني خانه فاصله گرفتيم.

مظاهريان يادآور شد: به نظر من بايد با مفهوم خانه آشتي کنيم زيرا ما هرچه داريم جلوتر ميرويم، و هراندازه که ازنظر اقتصادي رشد ميکنيم و تقاضا را هم افزايش ميدهيم، احساس رضايت ما از مسکن آن چيزي نيست که بايد باشد، يعني ما مدام از آن چيزي که بايد خانوار ايراني را راضي کند فاصله بيشتري ميگيريم و در خيلي از بخشهاي ديگر مانند وسايل خانه، وسايل آشپزخانه، اين اتفاق دارد ميافتد.

وي خاطرنشان کرد: تجربهاي که من از کشورهاي خارجي دارم اين است که آنها شيوه روشني دارند، در بحثهايي که در رسانهها و تلويزيون و راديو دارند، رسالتهايي براي خودشان قائل هستند که اين تصور ذهني را اصلاح کنند و کمک کنند تا کسي که خانهاي دارد، بتواند آن خانه را با يک مقدار تغييرات کوچکي که در آن اعمال ميکند دلپذيرتر و دوستداشتنيتر نموده و بتواند به آن افتخار کند؛ اين بخش از بخشهايي است که به نظر من کمتر به آن پرداختهشده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در پايان با اشاره به نقلقولي که در سخنراني افتتاحيه خود از هايدگر کرده بود( سکني گزيني انديشه است)،  با تقدير  از  خبرنگار پيام ساختمان گفت: خيلي ممنونم که به اين نکته توجه کرديد، فکر کردم اصلاً شنيده نشد، خوشحال شدم وقتي ديدم شما به اين نکته توجه داشتيد.