هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وارونگی سیاست زدگی در هوای زمستانی مسکن

دغدغه مسکن نهتنها براي مردم  سال ها به دور از خانه از نان شب واجبتر شده بلکه براي مسئولان محترمي هم سال هاست ساکن در خانه اند،آرامشي باقي نگذاشته است. در هر همايش و نمايشگاهي و به هر بهانهاي خودآگاه يا نا خودآگاه از مسکن سخن گفته ميشود.شايد باورتان نشود و شما زياد جدي نگيريد که مسکن براي همه - مخصوصا آنهايي که خود خانه دارند- اينقدر مهم است ولي اگر به نمونههايي از سخنان مسئولان محترم در اين رابطه دقت فرماييد، انصافا خواهيد ديد اين بخش براي متوليان ، مهمتر از مردمي است که به مآمن نياز دارند.

رئيسجمهور محترم در پنجاه و چهارمين مجمع ساليانه بانک مرکزي فرمودند :« ديديد که يک تصميمگيري براي مسکن مهر چه بلايي بر سر کشور آورد،چطور پول چاپ کردند،هر پولي که در  تاريخ ايران چاپشده بود چهلوچند درصد آن توسط بانک مرکزي چاپشد، يعني بانک مرکزي 45 هزار ميليارد چاپ کرد و در اختيار بانک مسکن قرار داد ». ملاحظه ميفرماييد مسکن مهر بهتنهايي چقدر براي مسئولان وقت مهم بوده که دست به چاپ پولي به حجم چهلوچند درصد چاپ پول تاريخ ايران زدهاند.

آنچنان که رئيسجمهور محترم ميفرمايند:« ما نيز مجبور شديم اين راه را ادامه دهيم و ناچاريم آن را تکميل کنيم، به خاطر اينکه مردم به دولت اعتماد کردند و اين اعتماد نبايد از بين ميرفت.» دقت بفرماييد رئيس دولت محترم ميفرمايند«مجبور شديم اين راه را ادامه دهيم»  و اما اين فقط يکي از جزئيترين دغدغههايي است که به آن اشاره ميکنند. دکتر روحاني اقدامات دولت را بهتنهايي چارهساز به سرانجام رسيدن پروژههاي مسکن نميدانند و نهايتاً ميفرمايند: «براي اتمام پروژههاي نيمهتمام، بانک مرکزي و بخش خصوصي بايد به ميدان بيايند که ما بخشي از آنها  را بفروشيم و با اقساط بلندمدت واگذار کنيم.»

 وزير محترم راه و شهرسازي هم نگراني خود را از وضعيت بخش مهم مسکن و آلوده شدن آن به سياست با بيان اينکه يک و نيم ميليون نفر از جمعيت کشور در يک اتاق  زندگي ميکنند، اعلام کرده و ميفرمايند:«متأسفانه بخش مسکن به شکل گستردهاي با حوزه  سياست گرهخورده و باعث شده ما بخش  عمدهاي از متفکران و انديشمندان را در حوزه مسکن از دست بدهيم و نتوانيم از امکانات آنها بهره بگيريم.»چراکه «جامعه علمي اعتماد خود را به نظام سياست گذاري ازدستداده است. » ايشان با برشماري سهم بخش مسکن از سرمايه ثابت (30 درصد)،اشتغال مستقيم(12درصد)،تسهيلات بانکي(حدود 25درصد)، گردش نقدينگي(حدود 20تا 30درصد) و سهم دولت از کل سرمايه گذاري بخش مسکن (نيم تا سه درصد) مانند رئيسجمهور محترم تلويحاً از بخش خصوصي استمداد ميطلبند: «بخش مسکن متکي به بخش خصوصي است و مداخلات بيجاي دولت ميتواند تأثير زيادي بر اين بخش بگذارد »و نهايتاً گرفتاريهاي  اقتصاد کلان و تمرکز شديد در کلانشهرها را درنتيجه شعارهاي بيموردي ميدانند که براي مداخله در مسکن مهر دادهشده است.دکتر آخوندي براي نشان دادن اهميت مسکن از نظر خود و مهمترين اقداماتي که در دولت يازدهم انجام دادهاند، ميگويند: «مهمترين وقايع بخش مسکن در دولت يازدهم انجام مقدمات توسعه صندوقهاي پسانداز، پيگيري مسکن مهر و بافتهاي فرسوده است که سالانه 300هزار واحد مسکوني را به بافتهاي فرسوده بر ميگردانيم.»

از سوي ديگر در قوه مقننه نمايندگان مجلس و در رأس آن کميسيون تخصصي عمران با نگاه متفاوتي نگرانيهايشان را نسبت به اهميت بخش مسکن ابراز مينمايند .رئيس کميسيون عمران با اشاره به اظهارات اخير رئيس دولت در مجمع ساليانه بانک مرکزي مبني بر تورم ناشي از اجراي پروژه مسکن مهر واکنش طنزآميزي نشان داده و ميفرمايند:«مسکن مهر آشي است که دولت پيشين پخته و دولت هم موظف است زحمت باقيمانده را تقبل کند.» ايشان نگراني خود را به نمايندگي از اعضاي کميسيون و مردم اينگونه ادامه ميدهند: «هرقدر اتمام اين پروژه [مسکن مهر]به تأخير بيفتد تعهد بيشتري براي دولت و مردم ايجاد خواهد شد. ازاينرو درخواست ما از آقاي روحاني اين است که همانطور که وعدههاي قبلي خود را عملي کرد هر چه زودتر اين وعده انتخاباتي خود را نسبت به مطالبه کنندگان مسکن مهر نيز عملي کند» و تأکيد ميکنند:«طرح مشکلات گذشته عايدي نخواهد داشت».

 يکي ديگر از اعضاي قوه مقننه و باز عضو کميسيون عمران دغدغه نمايندگان مردم را از عدم وفاي به عهد بانک مسکن در پرداخت بدهياش به مسکن مهر به شکل متفاوتي بيان ميکند:«مشکل مهر بيشتر شهرهاي جديد، نبود زيرساختها و 11 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي است که در اختيار بانک مسکن است و آن را پرداخت نميکند» ايشان نيز سؤال ميکنند:« اين بانک چرا 11 هزار ميليارد تومان را نگهداشته است درحاليکه با سه ميليون تسهيلات به هر واحد رضايت نسبي براي اسکان متقاضيان ايجاد ميشود؟»

اگر به موارد بالا - که تنها بخش کوچکي از دغدغه و نگرانيهاي دو قوه مهم کشور نسبت به بخش مهم مسکن را از زبان دو عضو هرکدام اشاره کرديم-  دلمشغوليهاي ساير مسئولان، متوليان ،کارشناسان "خانه دار"! و بالاتر از همه مردم "بي خانه"! را اضافه کنيم آن وقت بايد مثنوي هفتاد من کاغذ نوشت که شايد هيچوقت امکان نداشته باشد ولي آنچه بديهي است اهميت و مهم بودن بخش مسکن است که "همه" چه خانه دار و چه بي خانه بالاتفاق با بيان دغدغههايشان- هرچند متناقض- بر آن صحه ميگذارند اما آيا صرفاً صحه گذاشتن، اعلام نگراني و شعار زده و سياست زده کردن خواستهها، راه بهجايي خواهد برد؟يا به قول رئيس کميسيون عمران مجلس «طرح مشکلات گذشته عايدي نخواهد داشت»؟

مرور تناقضهاي متعدد و متنوع در بخش مسکن چه آنهايي که اشاره شد و چه آنهايي که صد هزار بار بيشتر از اشارهشده هاست ولي تاکنون حتي به زبان نياورده شده ما را در اين فصل سرد به ياد وارونگي هوا مياندازد که معمولاً در زمستان اتفاق ميافتد و براي بزرگ و کوچک دردسرهايي را به وجود ميآورد! آيا در هواي زمستاني مسکن وارونگي سياست زدگي اتفاق ميافتد؟ چه کسي بايد گره سياست زدگي وارونگي هواي آلوده بخش مسکن را باز کند؟

                                                                                                                      قادر نصيري