هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

روش ساخت باغ شیشه ای در منزل

تراريوم در لغت به معني باغ شيشهاي است و عبارت است از محيطي براي پرورش و نگهداري گياهان و بهبيانديگر محيطي براي ايجاد ريز اقليمي با رطوبت بالا براي گياهاني که بيشتر بومي جنگلهاي مرطوب جنوب، مرکز آمريکا، جنوب شرقي آسيا و آفريقا و سازگار باهم نيز هستند و در يک ظرف معمولاً شيشهاي و سربسته رشد ميکنند. 

وسايل موردنياز:

ظرف:

اندازة ظرفها بايد طوري انتخاب شوند که بزرگي آن براي احاطة 2 يا چند گياه کافي باشد. مثل تنگ ماهي، ظرف شيشهاي شکلات، آکواريوم، ظرفهاي شيشهاي مربا يا بطري بزرگ. براي افراد مبتدي، پيشنهاد ميشود که يک ظرف بزرگ و درباز مانند آکواريوم انتخاب شود. کار کردن داخل آن بسيار آسان است و با کسب تجربه شما ميتوانيد از چوبهاي بلند و يا بيلچه براي کاشتن گياهان در ظروفي که دهانه آن کوچک است، استفاده کنيد.

کوزه، بطري و آکواريوم ظرف هائي هستند که بهطورمعمول مورداستفاده قرار ميگيرند. طراحيهاي ديگر مانند بلوکهاي شيشهاي ميتوانند به دکور منزل زيبايي ببخشند.ظرف بايد شفاف باشد، زيرا ظروف رنگي و يا کدر نور را کاهش ميدهند و در رشد گياه تأثيرگذارند.

طرز تهيه تراريوم

مرحله اول:

ظرف موردنظر را انتخاب کرده، آن را تميز و خشک کنيد. يکلايه سنگريزه داخل ظرف ميريزيم. سعي کنيد مقدار بيشتري از سنگريزهها به يک سمت ديواره ظرف متمايل باشند. اين کار به زهکشي بهتر کمک ميکند.زهکشي مناسب بسيار ضروري است چون بايد مطمئن شويد، خاک بيشازحد اشباع نشود که ريشه پوسيده گردد و گياه شما از بين برود. ميزان مواد زهکشي بستگي بهاندازه و شکل ظرف دارد.

مرحله دوم:

براي جذب بوهاي ناخوشايندي که موقع آبياري ايجاد ميشود لايهنازکي از زغال روي لايه سنگريزهها  ميريزيم.

مرحله سوم:

قرار دادن يکلايه مواد غيرطبيعي روي زهکش لايهاي ايجاد ميکند که از فرونشستن خاک و از بين رفتن توانايي آن براي زهکشي جلوگيري ميکند. مواردي مثل پارچههاي پردهاي فايبرگلاس، جورابهاي زنانه نايلوني يا پرده دورانداختني، موارد خوبي هستند. چون داراي خلل و فرج کافي براي عبور آب هستند که هم خاک و ذرات را نگه ميدارند و هم زود فاسد نميشوند.گاهي از خزه اسفاگنوم نيز به اين منظور استفاده ميشود.

مرحله چهارم:

به مقدار کافي خاکي تميز و استريليزه شده که تقريباً 5/1 تا 4/1 حجم ظرف را پر ميکند، اضافه ميکنيم. براي دادن جلوه بيشتر به تراريوم، خاک را بهطور مسطح در ظرف نميريزيم، بلکه آن را شيبدار و تپه مانند ميريزيم تا گياهان در سطوح مختلف قرار گيرند. خاک را از پشت به سمت جلو شيبدار کنيد. معمولاً اختلاف سطح بين خاک جلو خاک عقب 1 تا2/1  اينچ است. اگر تراريوم شما دايرهاي است، ميتوانيد سطح صافي براي کشت داشته باشيد.

خاک بايد نرم، داراي زهکشي خوب و بدون کود باشد.براي از بين بردن عوامل بيماريزا در خاک تهيهشده ميتوان به روش زير عمل کرد:

ابتدا خاک را مرطوب کرده و در سيني بزرگ پهن کنيد. سپس آن را تحت دماي 200 درجه فارنهايت به مدت 20 دقيقه قرار دهيد. هر 5 دقيقه يکبار نيز خاک را به هم بزنيد. بهاينترتيب خاک استريليزه خواهد شد.خاکي که به تراريوم اضافه ميشود  بايد نسبتاً خشک باشد، در غير اين صورت به ديوارهها ميچسبد.

مرحله پنجم:

بعد از تهيه محيط کشت و قرار دادن در ظرف، نوبت به انتخاب و کاشت گياهان ميرسد.

دنبال گياهاني باشيد که رشد کم و برگهاي کوچک داشته باشند. براي تهيه تراريوم،گياهاني بايد انتخاب شوند که علاوه بر دارا بودن شاخ و برگ زيبا، رشد کندي داشته باشند. همچنين توانايي تحمل رطوبت زياد هوا و خاک، و نور کم را هم داشته باشند. ما در تراريوم گياهاني را ميتوانيم پرورش دهيم که به درجه رطوبت بالايي،نياز دارند و در غير اين صورت در هواي خشک خانه اين گياهان از بين ميروند.تعدادي از گياهاني که ميتوان از آنها در تهيه تراريوم استفاده کرد، عبارتند از : کالاته آ، پيروميا، سرخس، فيتونيا، پتوس، کاماادورا، سارانتا، کراسولا يا گياهاني مثل بنفشه، توت فرنگي وحشي و ...

گياهان نبايد خيلي نزديک هم کاشته شوند، بلکه بايد فضاي کافي براي هرکدام از آنها در نظر گرفته شود.گياه بايد طوري مستقر شود که پايه گياه همسطح سطح بالاي خاک باشد . اجازه ندهيد که پايه گياه بالاتر از سطح خاک قرار گيرد.

وقتي در يک ظرف با دهانه عريض کشت ميکنيد از قاشق براي درآوردن خاک استفاده کنيد. اگر از ظرفي با دهانه باريک استفاده ميکنيد بايد روشي براي قرار دادن گياه در تراريوم ايجاد کنيد. براي وارد کردن نباتاتي که ريشه آنها بزرگ است آنها را داخل کاغذ يا پارچه پيچانده و فرم ميدهند . از يک انبر بلند و باريک يا چوبي که انتهاي آن سيم حلقوي بستهشده ، استفاده کنيد. با اين چوب چاله را قبل از کاشت حفر کنيد و بعد از کاشت چاله را پر کنيد و اطراف آن را بهآرامي فشار دهيد . يک چوب بلند که انتهاي آن يک چوبپنبه قرار دارد وسيله مناسبي براي محکم کردن خاک اطراف گياه است .

مرحله ششم :

بعد از کاشت گياهان، ميتوان تراريوم را با استفاده از تختهسنگ، چوب شکسته، خزه و چيزهاي ديگر تزئين کنيم. با اين عمل يک دنياي کوچک زندگي گياهي ترسيم ميشود.

مرحله هفتم :

ظرف را با درپوش يا سيني شيشهاي بپوشانيد. در اين مرحله ارتباط با محيط قطع ميشود و جنگل باراني مينياتوري ايجاد ميشود .

مرحله هشتم :

هر گياهي را که شروع به پوسيدگي ميکند جابهجا کنيد . پوسيدگي معمولاً در اثر رطوبت زياد به وجود ميآيد. اگر اين اتفاق در تراريوم بسته بيفتد درپوش را حرکت دهيد تا ظرف خشک شود.

نظارت خود را براي برگهايي که ميافتد و يا هر قسمتي از گياه که دچار پوسيدگي ميشود، ادامه دهيد.

کود :

عدم موفقيت بسياري از تراريوم ها درنتيجه کود بيشازاندازه ميباشد . کمتر از يک سال بعد از کاشت برنامهاي براي کود دادن نداشته باشيد.

آبياري :

پس از کاشت، گياهان را با اسپري آبياري کرده، که در اين صورت برگهاي آنها نيز تميز ميشوند. آبياري شديد باعث از بين رفتن گياهان ميشود. هيچگاه آب را بهطور مستقيم روي تراريوم نريزيد، زيرا محلي براي زهکشي که آب از آن خارج شود وجود ندارد.

نور :

تراريوم را در معرض نور مستقيم آفتاب قرار ندهيد. اجازه تابش مستقيم باعث افزايش درجه حرارت داخل تراريوم ميشود و باعث سوختگي گياه خواهد شد .تراريوم را در جايي قرار دهيد که نور غيرمستقيم کافي داشته باشد. پشت پنجرههاي شمالي بهترين مکان خواهد بود. بيشتر گياهان که براي تراريوم مناسب هستند به نور بيشازاندازه نياز ندارند.