هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فرآوري سنگ‌ نداريم

گروه تأسيسات: فروشندگان سنگ و مصالح ساختماني نيز از ركود و تورم سالهاي اخير متأثر شدهاند. حرفهاي كه بيشترين ارتباط را با ساخت وساز كشور دارد، دليل آن نيز توان رقابتي پايين اين شركتها با شركتهاي اروپايي است كه محصولات باکيفيت را با قيمت مناسب در اختيار سازندگان قرار ميدهند و اين موضوع براي كشوري كه يكي از غنيترين كشورها از نظر سنگ و معدن است، باعث حيرت ميشود. مشكلات ركود را بايد با افزايش يک باره قيمت ارز در نظر گرفت كه فشار زيادي به توليدكننده وارد آوردهاست. به اين بهانه با محسن صالحي؛ مديرعامل كلينيك ساختماني نما رزين مدرن گفتگوي كوتاهي داشتيم و در مورد مشكلاتي فراروي اين صنعت بحث و گفتگو کرديم:

پيام ساختمان: ارزيابي شما از بازار سنگ در ايران چيست؟

با توجه به تورم و ركودي كه از سال 1390 به خاطر افزايش يک باره قيمت ارز بازار مسکن را فرا گرفت در زمينه صادرات و واردات با مشكلات زيادي مواجه شديم. پيش از آن بازار سنگ صادراتي ايران از وضعيت مناسبي برخوردار بود اما هم اکنون اوضاع به گونهاي است كه ما سنگ خام (كوپ) را به كشورهايي كه فناوري فرآوري آن را دارند مانند ايتاليا، چين و تركيه ميفرستيم و پس ازاينکه عمليات روي آن انجام شد دوباره همان سنگها را وارد ميکنيم. اين معضل بزرگي است چراكه ما فناوري فرآوري اين سنگها را نداريم و با آن كيفيتي كه مثلا شركتهاي ايتاليايي عرضه ميكنند نميتوانيم كار را انجام دهيم. الآن شايد حدود 60درصد سنگهايي كه در بازار وجود دارد در اصل سنگهاي ايراني باشند كه كوپهاي آن توسط خودمان صادر ميشود. البته طبيعي است با اين قيمتي كه الآن به دست ما ميرسد نميتوانيم بازار مناسبي داشته باشيم. ضمن اينکه اخيرا نيز با توجه به قيمت ارز، بازار دچار تلاطم گرديدهاست.

پيام ساختمان: اين دستگاهها را نميتوانيد مستقيما وارد كنيد؟

خير. مثلا الآن يك قطعه كوچك دستگاهي كه در سال 86 وارد كرديم دچار مشكل شدهاست و نزديك به نيمي از قيمت دستگاه را كه در حدود 300 ميليون تومان است بايد صرف كنيم تا اين قطعه به دست ما برسد. موضوع ديگر اينکه به دليل تحريمها اين ماشين آلات را به صورت دست سوم و يا حتي دست چهارم خريداري ميكنيم در نتيجه از خدمات پس از فروش آن نميتوانيم استفاده كنيم و اين موضوع بر مشكلات ما افزودهاست. البته پيش ازاين شركتهاي توليدكننده اين دستگاهها در ايران نيز خدمات پس از فروش ارائه ميکردند كه اکنون قطع شدهاست. نمونه ايراني اين دستگاه نيز وجود دارد اما به هيچ عنوان كيفيت دستگاه ايتاليايي را ندارد.

پيام ساختمان: دولت چه کاري در اين رابطه ميتواند انجام دهد؟

دولت بايد در زمينه امور گمركي توليدکنندگان را ياري کند. اگر راه ما براي صادرات سنگ به ديگر كشورها هموار شود و يا همان سنگي كه ما براي فرآوري به اروپا فرستادهايم و الآن به کشور بازگشتهاست مشمول عوارض گمركي كالاي خارجي نشود، موانع زيادي از جلوي پاي ما برداشته ميشود و قيمت آن سنگ ناخودآگاه پايين ميآيد كه نتيجه آن رونق بيشتر بازار است. مشكل ديگر اينكه رزين ايتاليايي كه براقکننده و ماتکننده سنگ است 15 سال است وارد بازار ايران شده اما اين رزين تنها در يک شکل و يك نوع بسته بندي ارائه ميشود درحالي که ما همين رزين را با كيفيت بالاتر و در 8 بسته بندي مختلف عرضه ميکنيم ولي متأسفانه با استقبال و حمايت كافي مواجه نميشويم. اين ضعف ديگري است كه به هر دليلي ايجادشده و از كالاي ايراني حمايت نميشود.

پيام ساختمان: چه پيشنهادي براي بهبود بازار سنگ و مصالح اوليه داريد؟

نام كلينيك ساختماني آن گونه كه بايد در كشور فراگير نشدهاست. بازار ما بايد به گونهاي باشد كه توليد كننده و سازنده به جاي اينكه بخواهد از 50 شركت خريداري كند، مصالح موردنياز خود را از يك کلينيک خريداري کند و کلينيک ساختماني اين اطمينان را به سازنده بدهد كه همه مصالح اوليه را در اختيار او ميگذارد. اين موضوع ميتواند به رونق صنعت ساختمان كمك کند و از اتلاف وقت و هزينههاي زيادي جلوگيري کند. مضاف بر اينكه باعث كارآفريني نيز ميشود. همانند همان نظريهاي كه بايد در زمينه ساختمان يك database وجود داشته باشد، اين نظر هم تقريبا مشابه همان است. كلينيكهاي ساختماني در همه كشورها فعاليت ميکنند و شركتهاي ساختماني براي خريد كالاهاي خودشان تنها طرف معامله با يك مرکز هستند.