ایمنی و حفاظت در نمایشگاه خلوت

شمار نشریه : 198

گروه تأسيسات: در يكي از روزهاي باراني اوايل آذر بهقصد ديدار از ششمين نمايشگاه تخصصي تجهيزات سيستمهاي ايمني و حفاظتي كه از 3 تا 6 آذر در مصلاي بزرگ تهران برگزار شد راهي محل برگزاري اين نمايشگاه شديم تا از چندوچون برگزاري آن اطلاع كسب كنيم. نمايشگاهي كه نه در محل اصلي مصلاي تهران بلكه در سالني واقع در آنطرف خيابان شهيد بهشتي و در محوطهاي كه مربوط به يك مكان نظامي بود، برگزار شد. انتخاب اين محل، يافتن نمايشگاه را حتي براي خبرنگاران هم مشكل كرده بود و بهجز يك پارچه نوشته و چند بروشور كه روي نردهها نصبشده بود چيز ديگري مردم را به سمت نمايشگاه راهنمايي نميكرد.همين موضوع و شايد شرايط جوي موجب شده بود كه شاهد نمايشگاهي خلوت باشيم؛ موضوعي كه غرفه داران هم به آن اذعان ميكردند.

نمايشگاه بايد دو بار در سال برگزار شود

يكي از غرفه داران حاضر در نمايشگاه با اشاره به خلوت بودن نمايشگاه گفت: شركتهاي معتبري در اين دوره از نمايشگاه حضور دارند ولي نسبت به دوره قبل تبليغات كمتري داشتند و بازديدكنندگان زيادي نيز به نمايشگاه نيامدند. در اين زمينه هيئت اجرايي نمايشگاه کمکاري كردند و جا داشت كه تبليغات بيشتري صورت ميگرفت.

وي ادامه داد: اينجا نمايشگاه داخلي است و بايد بهگونهاي باشد كه حداقل  فعالان اين حوزه مخصوصاً كساني كه در تهران هستند و حتي شركتهايي كه در شهرهاي ديگر كشور هستند، بتوانند حضور داشته باشند ولي آنچه شاهد آن هستيم گوياي اين است كه فعالان اين صنعت حتي در خود تهران از اين نمايشگاه اطلاعي نداشتهاند.

هر 6 ماه نمايشگاه برگزار كنيد

يکي ديگر از غرفه داران به پيام ساختمان گفت: ما در زمينه دوربين مداربسته فعاليت ميكنيم. در اين نمايشگاه هر كس كه توانسته پول غرفه را بپردازد ،حضور دارد چون پالايش و استانداردي براي شركتكنندگان در نظر گرفته نشده است؛ بنابراين، اين نمايشگاه را نميتوان چكيده صنعت ايمني و حفاظت دانست. بسياري از شركتهاي معتبر كه در دورههاي پيش شركت كرده بودند در اين دوره به هر دليلي نتوانستند  حضورداشته باشند.

وي به هيئت اجرايي نمايشگاه پيشنهاد كرد نمايشگاه را دو بار در سال برگزار كنند چرا كه تكنولوژي با سرعت فراوان در حال پيشرفت است و در همين نمايشگاه ميبينيم كه چيزهاي جديدي عرضهشده است .

متخصصها آمدهاند

مديرعامل يكي از شركتهاي معتبر در زمينه اطفاي حريق نيز با اشاره به خلوت بودن نمايشگاه  و بازديدكننده كم، گفت: تبليغات خوبي صورت نگرفته و در سطح شهر بنر و بيلبورد تبليغاتي نميبينيم. تنها در خيابان بهشتي با بنري كه  محل برگزاري نمايشگاه را نشان داده است، مواجه ميشويم.

وي در مورد كيفيت نمايشگاه گفت: به نظر من شركتهاي خوب در اين زمينه در نمايشگاه حضور دارند و من همه همكاران خودمان را ميبينيم. ازآنجاکه اين نمايشگاه تخصصي است بيشتر بازديدكنندگان تخصصي هستند و شركتها نيز براي معرفي تکنولوژيهاي جديد آمدهاند نه اينكه فقط محصولات خود را بفروشند يا صرفاً در نمايشگاه  حضورداشته باشند.

خواستههايم برآورده شده است

يكي ديگر از غرفهداران با بيان اينكه نمايشگاه توانسته خواستههاي او را برآورده كند، گفت: بازديدكنندگاني كه از غرفه ما بازديد کردند هم ازنظر كيفي و هم ازنظر قيمت راضي بودند و در تعامل با آنها خواستههايم برآورده شده است. البته قبول دارم كه ستاد اجرايي در مورد تبليغات ميتوانستند عملكرد بهتري داشته باشند ولي ازآنجا که بازديدكنندگان همگي حرفهاي هستند و مصرفكننده عمومي كم است توانستيم عملکرد خوبي داشته باشيم.

وي افزود: من تنها براي معرفي شركت خودم آمدهام و براي فروش در نمايشگاه حضور ندارم و همين امر رضايت من را جلب كرده است. البته مشكل اين است كه بسياري از شركتهاي فعال در زمينه دوربينهاي مداربسته در اين نمايشگاه حضور ندارند .

اين غرفه دار ادامه داد: در اين نمايشگاه تنها 7 شركت در زمينه دوربين  حضور دارند و احتمال ميدهم كه استقبال خوبي نشده است چراکه يك سالن براي غذاخوري و غرفهاي هم براي راديو در نظر گرفتهشده است. درحاليکه ميتوانستند اين فضا را به شركتها اختصاص دهند. ما ميتوانيم غذا را در غرفهها بخوريم ولي اينكه شركتهاي رقيب من حضور داشته باشند باعث افتخار من است.

وي گفت: موضوع ديگر اينكه بهتر بود که پهناي باندي براي نمايشگاه در نظر ميگرفتند. اينگونه بهتر ميتوانستم قابليتهايمان را به مشتريها نشان دهيم. الآن ميبايست از اينترنت موبايل خودم براي اين كار استفاده كنم كه همه قابليتهاي را بهخوبي نشان نميدهد.

كيفيت نزول كرده است

يكي از شركتكنندگان نيز برگزاري نمايشگاه را مناسب ندانست و گفت: شايد به دليل تبليغات و يا هر دليل ديگري اين نمايشگاه به نسبت نمايشگاه سال قبل از كيفيت نسبتاً پايينتري برخوردار است و شركتهاي خوب حضور ندارند. وي افزود: شركتهايي كه آمدهاند تكنولوژيهاي جديدي را به نمايش گذاشتند و يا  تکنولوژيهايي كه در نمايشگاه قبل ناقص بود، در اين دوره بهصورت كاملتري ارائه شد.

وي رويهمرفته اين نمايشگاه را گامي روبهجلو دانست و گفت: اين نمايشگاه در زمينه سيستمهاي حفاظتي و امنيتي خوب است اما جا براي پيشرفت و برگزاري بهتر آن وجود دارد. 

كيفيت خوب است

مدير ديگري كيفيت نمايشگاه را خوب ارزيابي كرد و گفت: با اينكه نمايشگاه امسال كمي خلوت است و فكر ميكنم شرايط آب و هوايي در اين زمينه اثرگذار بوده ولي شركتهاي خوبي در آن حضور يافتهاند.

وي با اشاره به تخصصي بودن نمايشگاه گفت: در روزهاي قبل هم در كنار نمايشگاه همايش  و كارگاههايي برگزار شد و آنچه لازمه يک نمايشگاه تخصصي است فراهمشده است. اما تنها مشکل موجود خلوت بودن و نبود بازديدكننده است كه آن  هم بيشتر به اطلاعرساني ضعيف ستاد اجرايي برميگردد، ولي ديگر قسمتهاي نمايشگاه مشكلي ندارد.

بهتر بود گروههاي تخصصي جدا ميشد

يكي ديگر از شركتكنندگان با عدم رضايت از وضعيت اطلاعرساني نمايشگاه گفت: سالهاي گذشته اين مشكل وجود نداشت و با اينكه در همين سالن برگزارشده بود بازديدكنندگان زيادي آمده بودند. وي ادامه داد: غير از بازديدكنندگان ، شركتهاي معتبر نيز از نمايشگاه استقبال نکردهاند.

وي با اشاره به اينكه استانداردي هم براي شركتكنندگان در نظر گرفته نشده است، گفت: عليرغم اينکه هر شركتي كه توانسته است غرفهاي اجاره کند در نمايشگاه حاضرشده است، اما تنها يك سالن پر شده است. درحاليکه ظرفيت شركتهاي فعال در زمينه ايمني و حفاظت تنها اين سالن نيست.

اين غرفه دار با اشاره به تجربهاش در زمينه نمايشگاههاي خارج از كشور كه بهعنوان بازديدكننده رفته بود، گفت: بهتر است در نمايشگاهها گروههاي تخصصي را از هم جدا ميكردند؛ مثلاً قسمت دوربينهاي مداربسته از اطفاي حريق و آنها از خانههاي هوشمند جدا ميشدند. در اين صورت بازديدكنندگان بهره بيشتري از نمايشگاه ميبردند. الآن هر كس ميخواهد بهقصد ديدن يا خريدن يكي از لوازم حفاظتي و ايمني در نمايشگاه حاضر شود اولاً بايد همه نمايشگاه را بگردد و دوماً ممكن است موفق به بازديد از شركت يا شرکتهايي كه آن خدمات را ارائه ميدهند، نشود.