هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صرفه جويي انرژي در ساختمان ها

در طراحي و اجراي ساختمان اگر از مصالح و سيستمهاي عايق حرارتي سنتي و متعارف استفاده شود لازم است مشخصات فني موردنياز، چگالي و پوشش محافظ احتمالي به همراه نقشهها و ديگر مدارک براي تعيين ضرايب انتقال حرارت و مقاومتهاي حرارتي در پوسته خارجي ارائه شود. مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي سيستمهاي مکانيکي مورداستفاده در ساختمان اعم از سيستمهاي گرمايي و سرمايي تهويه و تهويه مطبوع و تأمين آب گرم مصرفي و همچنين سيستم روشنايي بايد توسط مراجع معتبر تعيين شود تا در محاسبات و طراحي مورداستفاده قرار گيرد.

عوامل اصلي

حداقل ميزان صرفه جويي الزامي در مصرف انرژي جهت پوسته خارجي به چهار عامل وابستهاست که عبارتند از: گونه بندي کاربردي ساختمان؛ گونه بندي نياز سالانه انرژي گرمايي و سرمايي محل استقرار ساختمان؛ گونه بندي سطح زيربناي مفيد ساختمان؛ گونه بندي شهر محل استقرار ساختمان.

ساختمانها ازنظر نوع کاربردي به چهار گروه "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسيم ميشوند (‌‌گونه بندي در پيوست4 مبحث نوزده ذکرشدهاست. در موردنياز سالانه انرژي مناطق مختلف كشور ازنظر سطح نياز انرژي گرمايي و سرمايي سالانه به سه گونه مختلف مناطق داراي نياز سالانه انرژي کم، مناطق داراي نياز سالانه انرژي متوسط و مناطق داراي نياز سالانه انرژي زياد تقسيم ميشوند. (گونه بندي در پيوست 3 مبحث نوزده ذکرشدهاست).

سطح زيربناي مفيد ساختمان دو گونه اند: کمتر از 1000 مترمربع و بيشتر از آن؛ در مورد آخر يعني گونه بندي شهر محل استقرار ساختمان، شهرها به دو گونه شهرهاي بزرگ (مراکز استانها و شهرهاي داراي بيش از يک ميليون نفر جمعيت) و شهرهاي كوچك (شهرهايي با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر که مراکز استان نيستند) تقسيم ميشوند.

صرفه جويي در ساختمانها

از نظر ميزان صرفه جويي ساختمانها به 4 گروه تقسيم بندي ميشوند. ساختمانهاي ملزم به صرفه جويي زياد در مصرف انرژي، ساختمانهاي ملزم به صرفه جويي متوسط در مصرف انرژي، ساختمانهاي ملزم به صرفه جويي کم در مصرف انرژي و ساختمانهاي بدون نياز به صرفه جويي در مصرف انرژي (اين گروه بندي در پيوست 5 مبحث نوزده ذکرشدهاست).

عوامل فرعي

عوامل فرعي به دو مورد شرايط بهرهگيري از انرژي خورشيدي و نحوه استفاده از ساختمان به كاربري غيرمسكوني ارتباط دارد. در مورد نخست ساختمانها از نظره بهرهگيري مناسب از انرژي خورشيدي به دو گونه تقسيم ميشوند: الف) ساختمانهاي داراي بهرهگيري مناسب از انرژي خورشيدي و ب) ساختمانهاي داراي محدوديت در بهرهگيري از انرژي خورشيدي (در پيوست 2 و3 مبحث19 ذکر شدهاست).

در مورد دوم نيز گونه بندي نحوه استفاده از ساختمانهاي غيرمسكوني به دوگونه است:

 الف) استفاده منقطع و ب) استفاده مداوم.