محدودیت‌های ساختاری بنا در سطح شیب‌دار!

شمار نشریه : 198

در شهر فوکوکا، معمار ماتسوياما و همکاران، با استفاده از يک سطح شيبدار کوچک، يکخانه مسکوني را با چشماندازهايي از اين منطقه زيبا، طراحي و ساختهاند. با توجه به موقعيت جغرافيايي سايت که در مجاورت کوهستان و اقيانوس ميباشد؛ گروه طراحي بهجاي تسطيح زمين، به دنبال غلبه بر 3 متر اختلاف ارتفاع پروژه، از مجموعهاي از پلههاي متصل در پلان استفاده نمودهاند.

شکلگيري " خانه اويکه " توسط دو عامل جداگانه تعريفشده است؛ پوسته خارجي طرح که تحت تأثير مرزهاي سايت به سمت اين خطوط کشيده شده و پوسته داخلي بنا، که بهواسطه کادربندي چشم اندازهاي خارجي تعريف و مشخص گرديده است. درنتيجه اين خانه مسکوني منحصربهفرد، مجموعهاي از ترکيب حريم خصوصي محافظتشده و چشم اندازهاي پانوراما از شهر مي باشد.