هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سیستم‌های تقویت فشار آب

وظيفه بوستر پمپ ثابت نگهداشتن فشار لازم براي تأمين شبکه مصرفي با توجه به الگوي تغيير مصرف ميباشد. بهمحض شروع مصرف آب در شبکه، ابتدا يکي از پمپهاي آن شروع به کار کرده و آب مصرفي را تأمين مينمايد. در صورت افزايش ميزان مصرف، متناسب با آن ساير پمپها به ترتيب و بر اساس برنامه  تنظيمشده در تابلوي کنترل  بهصورت خودکار روشنشده و در مدار قرار ميگيرند. با کاهش مصرف در شبکه، پمپهاي بوستر به همان ترتيبي که وارد مدار شده بودند بهتناسب کاهش مصرف، بهتدريج و يکبهيک متوقفشده و از مدار خارج ميشوند. بدين ترتيب علاوه بر اينکه فشار آب در شبکه همواره ثابت ميماند از استهلاک بيشازحد پمپها و نيز اتلاف انرژي الکتريکي در سيستم جلوگيري ميشود.

بهمنظور بالا بردن عمر سيستم بوستر پمپ دور ثابت بايد ميزان اصطکاک را بهصورت مساوي بين کليه پمپها تقسيم کرد.در موارد خاص براي کاهش ميزان اصطکاک سيستم و بالا بردن عمر سيستم و کاهش مصرف برق يک عدد پمپ کوچک با ميزان آبدهي کم و ارتفاع آبدهي با فشاري برابر با ارتفاع آبدهي پمپهاي موجود به سيستم اضافه ميکنند. اين پمپ که به نام Jockey Pump يا پمپ پيشرو معروف است در هر دوره راهاندازي قبل از ساير پمپها شروع به کار مينمايد، در اين حالت اگر ميزان مصرف در شبکه بيش از آبدهي اين پمپ باشد اين پمپ بهصورت اتوماتيک خاموش شده و ساير پمپها به ترتيب روشنشده و فشار شبکه را تأمين مينمايد.

مزاياي سيستمهاي بوستر پمپ

* توانايي کار در دور بالا

* داشتن فشار يکنواخت در زمان انتقال سيال

* دامنه آبدهي از ظرفيتهاي بسيار پايين تا ظرفيتهاي  بسيار بالا

* عدم ايجاد شوک يا ضربه در حين انتقال سيال و حذف ضربات هيدروليکي

* قابليت حمل و نصب آسان

* به حداقل رسانيدن استهلاک پمپ و الکتروموتور

* صرفهجويي در مصرف انرژي الکتريکي

موارد استفاده از بوستر پمپها

* آبرساني به ساختمانهاي مسکوني از مجموعههاي چندطبقه تا برجهاي مسکوني تا ارتفاع250 متر

* آبرساني به هتلها، بيمارستانها، مدارس،مجموعههاي ورزشي و تفريحي،مجموعههاي صنعتي،کارخانهها و غيره

* پروژههاي کشاورزي و آبياري در مزارع

* سيستمهاي بوستر براي آتشنشاني و اطفاي حريق

تجهيزات جانبي بوستر پمپها

* بوستر پمپهاي داراي دو يا چند پمپ به يک تابلوي برق مجهز ميباشد که داراي مدار فرمان و قدرت است. مدار فرمان تابلوي برق داراي برد کنترل مجهز به سيستم هوشمند الکترونيکي قابلبرنامهريزي است.

* در هر برد کنترل علاوه بر امکان راهاندازي دستي، توانايي راهاندازي و کنترل اتوماتيک پمپها وجود دارد.

* در مدار قدرت، از تجهيزات تابلويي با مشخصات مورد نياز از جمله کليد اصلي براي قطع و وصل جريان برق ورودي تابلو، کليدهاي فرعي براي قطع و وصل جريان برق هر يک از پمپها، کنتاکتور جهت امکان قطع و وصل اتوماتيک جريان برق پمپها از طريق مدار فرمان، بي متال براي کنترل بار اضافي پمپها و ترمينالهاي مناسب استفادهشده است.

ويژگيهاي اختصاصي بوستر پمپهاي دور متغير

* افزايش يا کاهش دور موتور،متناسب با تغييرات مصرف صورت ميگيرد و هيچگونه تغييرات فشار ناشي از روشن شدن آني پمپها (ضربه قوچ) به شبکه مصرف وارد نميشود. با حذف ضربات ناشي از روشن شدن آني الکتروپمپ ها، استهلاککوپلينگها و ساير قسمتهاي متحرک بوستر پمپ کاهشيافته و عمر مفيد آن افزايش مييابد.

* فشار آب در هر زمان و در هر نقطه از ساختمان ،ثابت است و يکنواختي فشار باعث رضايت بيشتر مصرفکننده ميگردد.

* روشن يا خاموش شدن پمپها از حالت سکون تا دور مورد نياز بهتدريج صورت ميگيرد.

* به دليل روشن شدن آرام و حذف شدن شدت جريان راهاندازي پمپها،هزينه برق مصرفي کاهش مييابد.

* به دليل تغيير تدريجي دور الکتروموتور،نيازي به استفاده از کنتاکتور هاي کمکي و تايمر جهت راه اندازي ستاره-مثلث الکتروموتور هاي باقدرت 25 اسب و بيشتر نيست.

* با کاهش استهلاک بوستر پمپ هزينه نگهداري آن بهطور چشمگيري کاهش مييابد.

* به لحاظ تنظيم دائمي دور الکتروپمپ ها جهت تأمين مصارف لحظهاي آب درفشارثابت،نيازي به استفاده از منابع ديافراگمي نميباشد.با حذف منابع ديافراگمي،ضمن صرفهجويي در قيمت بوستر پمپ، فضاي کمتري از موتورخانه يا پمپ خانه را اشغال مينمايد و موجب افزايش فضاي سرويس و نگهداري يا اختصاص فضاي مذکور به ساير مصارف موردنياز ميشود.

* کـنتـرل فـشـار از طـريـق سـنسـورهـاي کـمفـشـار

 (Low Pressure) و پرفشار(High pressure)

* داراي سيستمهاي حفاظتي براي اينورتر(Inverter) و موتور نظير محافظت در مقابل اتصال کوتاه، افزايش شدتجريان عبوريOver Current) ) و دو فاز شدن.

* داراي قابليت راهاندازي و توقف نرم جهت همه پمپها (Soft Start / Soft Stop)

* برنامهريزي در PLC بهطوريکه در مواقع اضطراري که مصرف ناگهاني به حداقل يا صفر برسد سيستم بهصورت خودکار متوقفشده و بلافاصله اولين پمپ بهصورت نرم ،فشار سيستم را تنظيم ميکند.

* برنامهريزي براي کار نوبتي پمپها(Change Over) که موجب ميگردد در طول عمر بوستر پمپ کليه پمپهاي تشکيل دهنده آن به يک ميزان کار کنند.

* توانايي از مدار خارج کردن هر يک از پمپ هاي بوستر جهت تعمير، تاثيري در برنامه کنترل و عملکرد ساير پمپ هاي بوستر نمي گذارد.

* داراي سيستم عيب ياب اتوماتيک پيش بيني شده در برد کنترل تابلوي برق.

 

ارائه دهنده مقاله : شرکت آ. ام. سي

آگهي در صفحه 42