هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه نجوم

خانه ستارهشناسي" (به معناي واقعي کلمه خانه نجوم") يک مرکز منحصربهفرد براي آموزشوپرورش و توسعه نجوم مستقر در هايدلبرگ آلمان است. اين ساختمان براي ارائه کارگاههاي آموزشي نجوم طراحيشده است .

بر طبق نظر معمار مجموعه ساختار به شکل يک کهکشان مارپيچي است . دفاتر و اتاق سمينار در اطراف سالن مرکزي قرار دارد . سالن مرکزي حدود 100 نفر ظرفيت دارد . اين ساختمان براي تدريس به دانش آموزان، معلمان و عموم مردم که به موضوعات نجوم علاقه دارند، طراحيشده است .

کودکان و نوجوانان در اين مجموعه قادر به بهبود دانشپايه خود در حوزه فيزيک و رياضيات در نجوم خواهند بود و کارگاههاي آموزشي ايدههاي جديدي را براي ارائه مطالب علمي در کلاس درس فراهم ميکند . کهکشان مارپيچي بهعنوان کليد طراحي اوليه مورداستفاده قرارگرفته است . هندسه ساختمان از هسته کهکشان و تسليحاتي فزاينده آنها مشتق شده و گاز و غبار و ماده تاريک اطراف مرکز کهکشان ، بهعنوان منحنيهاي اطراف طرح استفادهشده است .

نوارهاي منحني شکلي وجود دارند که به سمت مرکز ادامه مييابد و توسط شيشهها تعريف و از هم جدا ميشوند . هنگاميکه در اطراف ساختمان بچرخيم تصور ميشود ساختمان در طبقات و نما بهصورت متقارن است ، ولي درواقع بايد اين ساختمان را بهصورت 3 بعدي ديد ، مانند کهکشان که 3 بعد دارد . بازوهاي مارپيچي توسط يک نيمطبقه به هسته مرکزي منتقلشده و به حرکت چرخشي ساختمان کمک ميکند .

سالن مرکزي يک اتاق چندمنظوره براي سخنرانيهاي علمي و نمايشگرهاي نجومي با سيستم تمام گنبد به قطر 12 متـر با صندليهاي مخصوص طراحـي شده است. در مجموع از طريق دال بتني و توسط يک کنسول مرکزي 2700 مترمربع فضاي خالص براي بهرهبرداري به وجود آمده که پروژه را بهسوي نماي ستون آزاد ميبرد. وجود چندين ستون مرکزي باعث استوار ماندن باريکههاي گسترده و تيرآهنهاي مجموعه شده است. در داخل مجموعه سطح شيبداري طراحيشده که سطوح مختلف ساختمان را به سالن مرکزي متصل ميکند .

هسته مرکزي با استفاده از راهپلههاي اصلي بارهاي قائم را انتقال ميدهد و بهعنوان تقويتکننده افقي براي ساختمان کار ميکنند. نماهاي اطراف ساختمان بهعنوان محافظ آبوهوا عمل ميکنند . در نتيجه انجام وظايف اصلي ساختمان بر روي دال بتني ساختمان است . سيستم پشتيباني ثانويه دال سقف است که انتقال بار ، بارهاي مرده از قبيل باد و برف و... را به عهده ميگيرد و از نما نيز پشتيباني ميکند .