هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صفحات گچی روکش دار

صفحات گچي روکشدار،اولين بار در سال 1884 ابداع شد. اين صفحات ابتدا از يکلايه مياني گچ و لايههاي خارجي کاغذ و چوب ساخته شد. در طي سالهاي 1910 تا 1930 نيز روشهاي مختلفي از کاربرد گچ بهصورت آماده جهت ساختوساز خشک (Dry wall) ايجاد شد. 

ورقهاي گچي روکشدار در صنعت ساختوساز خشک(Dry wall) کاربرد فراواني دارد.اساس سيستمهاي ساختوساز خشک مبتني بر استفاده از ورقهاي گچي روکشدار با زيرسازي پروفيلهاي سبک فلزي ميباشد.

روش توليد صفحات گچي روکشدار

اين نوع صفحات متشکل از يک هسته گچي ميباشند که با روکشي از کاغذهاي مخصوص کرافت پوشش دادهشدهاند که سطحي مسطح و مستطيل شکل به وجود ميآورند.

مراحل توليد صفحات روکشدار گچي به اين شکل ميباشد که ابتدا مواد اوليه مانند گچ ،آب و ساير افزودنيهاي خاص پس از ترکيب با يکديگر بهصورت يکنواخت بر روي صفحات کاغذ کرافت ريخته شده و پس از عبور از دستگاههاي مخصوص و تعيين سايز ، اندازه و ضخامت موردنياز ،بهتدريج ملات موردنظر ، سفت شده و پس از برش در اندازههاي معين و چاپ مشخصات ، به سمت کوره حرکت ميکند.محصول پس از طي مدتزمان معين در دماي موردنظر بهتدريج خشکشده و پس از خروج از کوره و انجام برش در پالتها با تعداد مشخص ،بستهبنديشده و روانه بازار ميشود. کليه مراحل توليد توسط ماشينآلات تمام اتوماتيک انجامشده و در اين مرحله دخالت نيروي انساني به کمترين ميزان خود رسيده است.

صفحات روکشدار گچي عموماً در 4 نوع (معمولي- مقاوم در برابر رطوبت- مقاوم در برابر آتش و مقاوم در برابر حريق و رطوبت) و در ابعاد و اندازهها و ضخامت مشخص توليد و به بازار عرضه ميگردد:

کليه مشخصات فيزيکي و مکانيکي مربوط به اين نوع صفحات بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 7830 باشد.

 لوازم جانبي

براي کاربرد دراي وال لوازم جانبي از قبيل بتونه، نوار درزگير،ميخ ،پرچ و.... موردنياز است .

کاربردها

 سيستمهاي ساختوساز خشک با هدف کاهش ضايعات ساختماني و استفاده بهينه از منابع طبيعي، ارتقاي کيفيت ساختمانسازي، صرفهجويي در زمان و هزينههاي ساختوساز، تأمين ايمني بناها در برابر زلزله و بهينهسازي مصرف انرژي طراحي و توليدشدهاند. ساختار کلي اين سيستمها شامل صفحات روکشدار گچي (يا سيماني) و مقاطع فولادي گالوانيزه سبک نورد سرد ميباشد که اين صفحات بهعنوان پوشش و پروفيلهاي فولادي بهعنوان زيرسازي عمل مينمايند. 

سيستمهاي ساختوساز خشک از سهولت، سرعت و دقت اجرايي بسيار بالاتري نسبت به روشهاي سنتي (بنايي) برخوردار بوده و به همين دليل در زمان و هزينههاي ساخت صرفهجويي قابلملاحظهاي را امکانپذير ميسازند. انتخاب اين سيستم در مرحله طراحي محاسبات سازه از يکسو باعث کاهش بار مرده ساختمان شده و از سوي ديگر موجب کاهش نيروي ناشي از زلزله خواهد شد؛ درنتيجه هزينههاي مربوط به سازه و پي کاهش مييابد. از ديگر مزاياي اين سيستمها سهولت در انجام تعميرات، امکان ايجاد تغييرات با توجه به نيازها يا کاربري بنا، دسترسي آسان به تأسيسات و حملونقل آسان و ارزان ميباشد.

 

ارائهدهنده مقاله: شركت توليدي صـدف هرنگ