هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رستم و سهراب در اتوبان !

نقاشي هاي ديواري در شهر تهران آنچنان که بايد وشايد با تفکر اجرا نشده اند و بسياري از هنر مندان و معماران نيز به اين موضوع اذعان دارند .يک هنرمند نقاشي ديواري معتقد است در سالهاي اخير به تطابق محيط جغرافيايي و اجتماعي و مکان نصب آثار هنري در شهرها، بسيار کم توجه شده است.

محمدمهدي صنعتي درباره ويژگيهاي مهم هنرهاي شهري، اظهار کرد: يکي از مهمترين کارهايي که بايد در هنر شهري مورد توجه قرار گيرد، تطابق جانمايي طرحها و ويژگيهاي اثر هنري است. نقدي که بر سيستم زيباسازي دارم، اين است که ما بايد به فضاي جغرافيايي و محيطي مکاني که قرار است در آنجا اثر هنري نصب شود، توجه ويژهاي داشته باشيم. بهعنوان مثال نميتوان طرحي را که مناسب فضاي اجتماعي و جغرافيايي ميدان انقلاب است، در اتوبان نيايش يا در شهرک غرب اجرا کرد. متأسفانه اين نکته در هنر شهري تا به حال بسيار کم رعايت شده است.

او ادامه داد: مثلا در اتوبانها نميتوان طرحهايي را مانند قصه رستم و سهراب اجرا کرد، چون حواس رانندههاي اتومبيلهايي که با سرعت زياد در مسير حرکت ميکنند، با ديدن اينگونه اثر ممکن است پرت شود و خطرهايي ايجاد شود. بنابراين ابتدا بايد براي نصب مجسمه يا نقاشي ديواري جانمايي انجام شود و سپس با در نظر گرفتن شرايط منطقه، اثر مناسب در آنجا قرار گيرد.

اين هنرمند در ادامه به روند هنر نقاشي ديواري در تهران اشاره کرد و گفت: روند نقاشي ديواري پس از پايان يافتن جنگ، روندي خوب، ولي بسيار کند بوده و يک سياست جامع و ثابت بر آن نظارت نکرده است. شاهد بودهايم که در هر دوره، با تغيير داوران شوراي هنري سازمان زيباسازي و مديران بخشهاي مختلف، رويکردها هم تغيير کرده است. از سال 86 تا 90 داورهايي روي کار آمدند که خوب کار کردند و اجراهاي هنري در شهر به سمت انتزاع و زيبايي بصري پيش رفت.

صنعتي ادامه داد: ما بايد به دور از شعارزدگي اين مسير را دنبال کنيم و سياستي براي اين کار در نظر گرفته شود که با تغيير مديران عوض نشود. در اين شهر که مملو از دود و سيمان و سنگ و خاکستر است، ميتوان با وارد کردن معماري اصيل ايراني و طرحهاي زيبا و آرامشبخش بصري، محيطي خوب و شاد را براي شهروندان ايجاد کرد.

او به سابقه فعاليتش در اين زمينه اشاره و اظهار کرد: سال 87 از طريق فراخوان يک ديوارنگاري، طرحي بهصورت نقشبرجسته و انتزاعي ارائه دادم که بعدها در اتوبان صدر اجرا شد. نام اين اثر «گردونه مهر» است که يکسري فرمهاي انتزاعي را بهنمايش ميگذارد و موتيفهاي آن برگرفته از کوير و خانههاي اين منطقه است. در اين اثر براي اولينبار رنگ را با بتن مخلوط و آن را به رنگ سفال نزديک کرديم. اين طرح بهدليل ويژگيهاي خاصي که داشت، در دوسالانه ديوارنگاري بهعنوان اثر برگزيده معرفي شد. از ويژگيهاي ديگر اين طرح آکوستيک بودن آن است که برخلاف طرحهاي ديگر، برگشت صدا ندارد و صرفا براي استراحت بصري در بزرگراه اجرا شده است.