هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مغازه‌‌های میدان‌ جلفا ترک برداشتند

تعداد بسياري از مغازههاي ميدان جلفا اصفهان ترک برداشت. مالکان معتقدند که گودبرداري يک ملک شخصي در همسايگي آنها علت اين اتفاق بوده است؛ موضوعي که هنوز از سوي کارشناسان ميراث فرهنگي تاييد نشده است. درحالحاضر تعدادي از کسبه ميدان جلفا با اعتراض به اين اقدام به خليفهگري ارامنه و شهرداري منطقه 5 اصفهان مراجعه کردند، اما تاکنون هيچيک از اين ارگانها مسئوليت تخريبها و رسيدگي به آسيبهاي وارده را بر عهده نگرفته‌‌اند.

 نزديک به يک ماه است که يک ملک شخصي در ميدان جلفا تخريبشده است و مالکان آن در حال گودبرداري زميني به مساحت 2 هزار متر هستند. بااينحال طبق گفته اهالي ميدان جلفا، نهتنها هيچ بنر معرفي مقابل اين بناي تخريبشده قرار نگرفته، بلکه اين زمين بدون داشتن ستونهاي حائل با عمق 40 تا 50 متر در حال گودبرداري است. اتفاقي که به گفته آنها مسبب ترک برداشتن خانهها و مغازههايشان شده اما هنوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي تائيد نشده است.