معماری بقعه بابای بزرگ

شمار نشریه : 198

در فاصله 50 کيلومتري غرب شهرستان نورآباد دلفان در استان لرستان و در درهاي واقع در ميان کوههاي مرتفع سرکشتي و مهراب کوه ، گنبد و بارگاه امامزاده ابراهيم بن موسي عليهالسلام، ملقب به « باباي بزرگ » وجود دارد که مردم منطقه و ساير نقاط دور و نزديک کشور و بهخصوص مردم استانهاي همجوار به آن اعتقاد فراوان دارند و برايش احترام بسيار قائل هستند و بهواسطه معجزات و کرامات عجيب و شگفتي که از ديرباز از اين آستان شريف ديده و نقلشده ، او را مراد و تکيهگاه خود ميدانند و در ناملايمات و سختيهاي روزگار به وي متوسل شده و همواره و در اولين فرصت ممکن به زيارت و پابوس اين شخص بزرگوار و با فضيلت ميشتابند.

معماري ساختمان حرم

ساختمان اصلي حرم «باباي بزرگ» به لحاظ معماري در جاي خود بسيار قابلتأمل و توجه مينمايد. حميد ايزدپناه، در اين خصوص در كتاب آثار باستاني و تاريخي لرستان مينويسد:« در دلفان آثار دوره اسلامي از نظر بنا تنها منحصر است به گنبد باباي بزرگ در باختر اين منطقه و چند قبر سنگچين كه بهغيراز گنبد باباي بزرگ بقيه اهميت فراواني ندارند... داخل حرم 8 ضلعي و تاق آن داراي مقرنسهاي جالبي است. اندازه هر ضلع 30/2 متر است. در دو طرف شرقي و غربي دو محرابه ساختهشده است. ارتفاع تاق گنبد نزديك 22 متر و داراي 2 پوشش است و بين دو پوشش تاق، فضا هست. پوشش دوم داراي ساقهاي است كه گنبد هرمي بر (روي) آن گذاشتهشده است.

گلدستههاي استوانهاي ظاهراً بعداً ساخته شدهاند. روي گنبد داراي کاشيهاي معرقي بوده... تمام گنبد با سنگ و آجر ساختهشده است داخل حرم به طرز بسيار جالبي کاشيکاري شده كه در لرستان نظير آن كمتر ديدهشده است ».

موقعيتِ حرم

بقعه «باباي بزرگ» در دل بخش ايتي وند جنوبي، از بخشهاي تابعه نورآباد دلفان واقعشده و فاصله آن تا نورآباد حدود 50 كيلومتر است. براي رسيدن به اين مكان مقدس بايستي از جادهاي خاكي كه از سربالاييهاي بسيار تند و درههاي ژرف و عميقِ ارتفاعات سركشتي و مهراب كوه عبور ميکند گذشت، بااينحال زائران مشتاق باباي بزرگ همه اين دشواريها را با طيب خاطر به جان ميخرند و براي زيارت باباي بزرگ خود را به آستان مقدسش ميرسانند.