ایران رتبه دوم نمایشگاه دو سالانه معماری ایروان

شمار نشریه : 198

طرح مرمت يک کليسا در ايران رتبه دوم نمايشگاه دوسالانه معماري ايروان را کسب کرد.

در مراسم پاياني نمايشگاه دو سالانه معماري در ايروان پايتخت ارمنستان جايزه دوم وزارت شهرسازي ارمنستان به طرح مرمت کليسايي به نام چوپان در کشورمان اختصاص يافت که طراح آن سامول آيوازيان مهندس معمار ارمنستاني است.

کليساي مربعي شکل چوپان به ابعادي حدود هشت در شش متر که در 5 کيلومتري غرب جلفا در ميان کوههاي رسوبي سرخرنگ قرار دارد در قرن 16 ميلادي ساختهشده و سازمان منطقه آزاد ارس مرمت اين بناي تاريخي را در دست اجرا دارد.

طرح اجرا شده برج ناقوس کليساي «سنت استپانوس» در غرب جلفاي منطقه آزاد ارس که طراح آن يک مهندس معمار ارمنستاني است يکي ديگر از آثار اين نمايشگاه است، اين کليسا که درقرن دهم تا دوازدهم ميلادي ساختهشده جزو 13 اثر تاريخي ايران است که در فهرست ميراث جهاني يونسکو ثبتشده است.

در نمايشگاه معماري ايروان صد و شصت اثر در حوزههاي مسکوني، اداري-تجاري و مرمت بناها از بيش از ده کشور جهان ازجمله جمهوري اسلامي ايران حضور دارند.