صیانت سازمان میراث فرهنگی از کوه دماوند

شمار نشریه : 198

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از تشکيل کارگروهي با مديريت کميته ملي طبيعتگردي بهمنظور صيانت و بهرهبرداري پايدار گردشگري از ميراث طبيعي دماوند خبر داد.

مرتضي رحمانيموحد با اشاره به اعزام گروههاي کارشناسي کميته ملي طبيعتگردي بهمنظور آسيبشناسي وضعيت گردشگري کوه دماوند گفت: کوه دماوند بهعنوان يکي از برجستهترين آثار طبيعي ايران و نمادي از کشورمان در سطوح بينالمللي با مشکلاتي جدي روبهروست و عوامل تهديدکننده آن روزبهروز در حال افزايش است.

وي افزود: از ميان حدود پنج هزار گردشگر و کوهنورد که در تيرماه تا شهريورماه سال جاري به کوه دماوند سفر کردهاند، حدود 900 نفر خارجي بودهاند که اين نشان از جذابيت اين اثر طبيعي دارد.

رحماني موحد با اشاره به ثبت دماوند بهعنوان نخستين ميراث طبيعي کشور گفت: با توجه به اهميت اين اثر، بازديد گروه کارشناسي کميته ملي طبيعتگردي مشترک با اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران بهمنظور آسيبشناسي و بررسي وضعيت گردشگري منطقه انجام شد تا بر مبناي آن کارگروهي ذيل کميته ملي طبيعتگردي با محوريت اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران با مشارکت و حضور فعال بخشداري لاريجان، هيئت کوهنوردي و تشکلهاي مردمنهاد مرتبط در استان، زمينه صيانت و بهرهبرداري پايدار گردشگري از اين ميراث ارزشمند طبيعي را فراهم آورد.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: مشخص کردن همه ذينفعها، نقش و وظايف آنها در مديريت گردشگري کوه دماوند و شروع فعاليتهاي مربوط به آموزش گردشگري، تعامل با همه عوامل بومي مؤثر بر گردشگري کوه دماوند، بهويژه راهنمايان محلي در راستاي ساماندهي وضعيت، تعيين تعرفهها، مسئوليتها و چگونگي نظارت بر فعاليت آنها بخشي از وظايف اين کارگروه است.