هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کشف شهر زیرآبی در یونان

باستانشناسان بقاياي شهري زيرآبي که به «پمپئي» ايتاليا تشبيه شده را نزديک آبهاي ساحلي جزيره «دلوس» يونان پيدا کردند.

بر اساس گزارشهاي منتشرشده، اين شهر باستاني در عمق شش فوتي زير سطح دريا واقع است. در اين شهر که «پمپئي کوچک زيرآب» لقب گرفته، کارگاه کوزهگري شبيه آنچه در اين شهر تاريخي ايتاليا وجود دارد، يافت شده است.

به گزارش آرت ديلي، باقيمانده يک کوره و 16 کوزه خاکي فرضيه بندر بودن اين منطقه را زير سؤال ميبرد. در ساحل اين جزيره همچنين بناهايي پيداشده که به نظر ميرسد پيش از غرق شدن در زيرآب، فروريخته بودهاند.

«دلوس» جزيرهاي است که در اساطير يونان بهعنوان زادگاه «آپولو» و «آرتيمس» از آن يادشده است. تاکنون اکتشافات باستاني بسياري در اين ناحيه صورت گرفته و يافتههاي آن در موزه باستانشناسي «دلوس» و موزه باستانشناسي ملي «آتن» نگهداري ميشود.