هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمان بانک ملی بندرانزلی موزه می‌شود

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري گيلان گفت: با مرمت ساختمان ثبت ملي شده بانک ملي بندرانزلي ميتوان قابليت اين بنا را بيشتر کرد و آن را به موزه سکه و پول ارتقا داد.

رضا عليزاده در نشست مشترک با مديرعامل شعب بانک ملي استان گيلان، بر ضرورت حمايت بانکها از پروژههاي گردشگري تأکيد کرد و گفت: در سالهاي اخير بسياري از سرمايهگذاران با انگيزه حمايت از بانکها، پروژههاي متعددي را به انجام رساندهاند که در حال حاضر به دليل محدوديت منابع مالي بهصورت نيمهتمام ماندهاند.

وي بر تسريع در تکميل پروژههاي گردشگري، تأکيد و اظهار کرد: اعطاي تسهيلات بهموقع به سرمايهگذاران ميتواند پروژههاي گردشگري را فعال کرده و درعينحال کمبود امکانات خدمات گردشگري را رفع کند.

عليزاده بيان کرد: طيفي از هنرمندان صنايعدستي در قالب مشاغل خانگي مشغول فعاليت هستند که با حمايت تسهيلاتي از آنان ميتوان فعاليت آنان را گسترده و چهبسا زمينه ايجاد کارگاههاي بزرگتر را فراهم کرد.

وي با اشاره به توجه بانک ملي در اتمام پروژههاي ناتمام استان، بيان کرد: برخي پروژههاي گردشگري گيلان با حمايتهايي که از سوي بانک ملي صورت گرفته، بهزودي افتتاح و وارد چرخه خدمات خواهد شد.