هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

غیر متخصص ها بزرگترین مشکل صنعت الکترونیک

برخي مديران با وقت گذاري و مطالعه فراوان پيرامون سيستمهاي نظارت تصويري و تحقيق و توسعه بازار و بررسي توليدات تراز اول جهاني وارد صنعت دستگاههاي نظارت تصويري گرديده و با اخذ نمايندگي از کمپانيهاي معتبر در زمينههاي طراحي، نظارت و اجرا، مشاوره، نصب و راه اندازي، پشتيباني و نگهداري، خدمات پس از فروش و تعميرات، گام در اين وادي نهادهاند. اما اين صنعت نيز با چالشهايي روبه روست. به منظور آگاهي از مشکلات و چالشها و نيز راهکارهاي توسعه اين صنعت با سعيد صفوي؛ مديرعامل «شرکت عرش گستر» به عنوان يکي از شرکتهاي پيشرو در زمينه سيستمهاي نظارت تصويري و عرضهکننده فناوريهاي نوين اين سيستمها به گفتگو نشستيم:

جديدترين محصولي که عرضه کردهايد، چيست و چه مزايايي دارد؟

ما نسل جديد سيستمهاي نظارت تصويري را به بازار عرضه کردهايم که مبتني بر IP و سيستمهاي HD SDI، با به کارگيري نرم افزارهاي پيشرفته مديريتي است و با استفاده از دانش علمي و صنعتي امروز کشور توليد گرديدهاست. درواقع اين محصول مديريت متمرکز بوده و به معناي واقعي امنيت بيشتري فراهم ميآورد.

اهداف شما براي رشد و پيشرفت شرکت چيست؟

از مهمترين اهداف اين شرکت ارتقاي آگاهي و توانمندسازي کارکنان درخصوص مسائل مربوط به کيفيت، محيط زيست و ايمني و بهداشت از طريق آموزش مستمر، ايمنسازي سيستمها و نحوه انجام فعاليتها به منظور کنترل و کاهش مخاطرات شغلي، به کارگيري روشهاي مناسب مديريتي در راستاي افزايش کارايي سيستم نگهداري و تعميرات ميباشد.

در زمينه فعاليتهايي که داريد با چه موانع و مشکلاتي مواجه هستيد؟

غير از مشکلات ارزي و نوسانات اقتصادي که بيشتر شرکتها با آن روبه رو هستند و متأسفانه اقتصاد کشور به هيچ عنوان قابل پيش بيني نيست، ورود غيرمتخصصهاي چمدان به دست در گوشه و کنار کشور بزرگترين معضل اين صنعت ميباشد. متأسفانه عدهاي سودجو بدون هرگونه اطلاعات لازم در زمينه حفاظت و الکترونيک در اين عرصه وارد گرديدهاند و بدون داشتن توان پشتيباني و ارائه استانداردکاري به فعاليت ميپردازند که باعث ايجاد مشکل براي مصرف کنندگان شدهاند.

ارزيابي شما از فروش، بازاريابي و توزيع محصول در بازار چيست؟

امروزه بازاريابي و رويکرد مديران به اين مقوله کاملا با روشهاي سنتي متفاوت است و بازاريابها هم اکنون ميدانند که در بسياري از نقاط دنيا مردم براي برطرف کردن نياز اساسي به فروشگاه نميروند و اين فعاليتها با به روز شدن دنيا توسط وب سايتها و رسانههاي اجتماعي صورت ميگيرد که بدون ترديد اين نوع بازاريابي بازخورد مناسبتري دارد.

تحقيق و توسعه در شرکت شما چه جايگاهي دارد؟

اين شرکت از ابتداي تأسيس سعي نمودهاست تنها به استفاده از تکنولوژي بسنده نکرده و در راستاي تحقيق و توسعه در زمينه سيستمهاي حفاظتي و الکترونيکي نيز گام مؤثر بردارد. قطعا آنچه در بين همکاران فعال ما در اين بخشها متفاوت است داشتن توان و سطوح متفاوت دانش و تخصص فني در قبال تجهيزات ميباشد.

اگر صحبت خاصي داريد، بيان بفرماييد.

حرف آخر بنده در مورد شرکت و فعاليت معنوي و مادي در اتحاديه ميباشد؛ متأسفانه در اين ايران کارگروهي به معناي واقعي در زمينه سيستمهاي حفاظتي و نظارتي وجود ندارد و اين امر به زيان تمام شرکتهاي مرتبط با سيستمهاي حفاظتي و نظارتي ميباشد چراکه بدون همکاري تمام شرکتهاي مرتبط اتحاديه نميتواند به تنهايي با مشکلات روبه رو شود و به کمک تک تک اعضا نياز دارد.