پیمانکاران نگران جا به جایی بودجه پروژه ها

شمار نشریه : 198

گروه گزارش: ميزان بودجه محقق شده و تخصيص يافته شش ماه نخست سال و نيز جزئيات لايحه بودجه سال بعد، هميشه از مهمترين بحثهاي اقتصادي در نيمه دوم هرسال است. از همين روست که سخنگوي دولت چندي پيش خبر از تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 94 داد و گفت: اين بودجه تقريبا نهايي شده و روز 15 آذرماه (روز انتشار اين شماره از پيام ساختمان) به هيئت دولت تقديم خواهد شد تا به کليات آن رسيدگي و در زمان مقرر و قانوني به مجلس تقديم شود. طبق گفته محمدباقر نوبخت، بودجه سال آينده به روش عملياتي يا مبتني بر عملکرد تعيين شده و ساماندهي طرحهاي عمراني در آن موردتوجه خواهد بود؛ به اين صورت که در رديفهاي عمراني، با توجه به اينکه بالغ بر 2900 طرح ناتمام در کشور وجود دارد و با مدنظر قرار گرفتن اينکه در سال 93 تعداد 206 طرح از طرحهاي بالاي 80درصد پيشرفت، به اتمام خواهد رسيد. براي سال 94 علاوه بر اينکه طرحهاي عمراني بالاي 80درصد تکميل خواهند شد اولويتهاي ديگري نيز در ساماندهي طرحهاي عمراني براي دولت مهم است. همچنين طرحهايي که امکان واگذاري و اجراي آنها با مکانيزم قراردادهاي BOT‌، BOO و PPP وجود دارد در ساماندهي نقش دارند. براي آگاهي از ديدگاههاي طرف حساب ديگر طرحهاي عمراني، يعني پيمانکاران پروژهها با مهندس حسن سعادتمند رئيس کانون سراسري پيمانکاران عمراني کشور گفتگو کرديم،.

پيام ساختمان: وضعيت پروژههاي عمراني را با توجه به تخصيصهاي انجام گرفته در نيمه اول سال چگونه ميبينيد؟

طبق برنامهريزيهايي که براي بودجه 93 انجام و در اواخر سال قبل اعلام شد، قرار بود در سال 93 پروژههاي نيمه تمام با ميزان پيشرفت صفرتا 20درصد «خاتمه پيمان»، پروژههاي با بيش از 80درصد پيشرفت تکميل و تمام مطالبات معوقه پيمانکاران هم تا پايان سال 93 پرداخت شود. به نظرم برنامه دولت تقريبا در حال انجام است و ما ازاين جهت خيلي ممنونيم. يعني الآن دستگاههاي اجرايي در حال پرداخت هستند و آماري هم که ما از مبالغ اعلام شده گرفتهايم نزديک به واقعيت است، يعني تخصيصها انجام ميشود و دولت طبق قولش به وعده هايش عمل ميکند. از اين نظر نگراني نداريم و اميدواريم اين عمل به وعدهها ادامه داشته باشد. ولي ما نگراني ديگري داريم.

پيام ساختمان: نگراني شما در چه زمينهاي است؟

هم آقاي دکتر محمدباقر نوبخت و هم آقاي مهندس شافعي که معاون نظارت راهبردي ايشان هستند هر دو بر اين مسئله اذعان داشتهاند که عليرغم تخصيصهايي که دولت مطابق وعده و به موقع انجام داده، بعضي از دستگاههاي اجرايي اقدام نکردهاند تا تخصيصها را دريافت کنند! اين در حالي است که پيمانکاران از دستگاههاي اجرايي مطالبات دارند. معلوم هم نيست چرا منابع را دريافت نميکنند تا مطالبات را بپردازند. ما نگران جابه جايي تخصيصها هستيم، اينکه پروژههاي جديد در استانها تعريف شود و پولي که براي پروژهاي پرداخت شده در پروژهاي ديگر هزينه شود.

پيام ساختمان: بر اين فرايند چه کسي بايد نظارت کند؟

نظارت بر اينکه تخصيصها به جا و درست هزينه شده و جابه جا نشود قبلا با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و در استانها با سازمان مديريت و برنامهريزي هر استان بود. الآن وظيفه سازمان مديريت را در استانها، معاونان برنامهريزي استانداريها انجام ميدهند. يعني کار دست استانداري هر استان است که هم وظيفه اجرا دارد و هم بايد خودش بر خودش نظارت کند! اساسا ما با اينکه سازمان مديريت حذف شده و وظيفه ناظر را خود مجري انجام ميدهد مخالفيم، اين کار مثل اين است که نظارت بر حسن اجراي کار يک پيمانکار را به خودش بسپارند!

پيام ساختمان: در اين راستا چه اقداماتي انجام دادهايد؟

چون اين موضوع در سيستم اشکال ايجاد ميکند و ما شديدا در اين زمينه نگراني داريم هميشه هر تريبوني که پيدا کنيم اين موضوع را اعلام کردهايم. به آقاي دکتر نوبخت هم اين موضوع را گفتهايم و از ايشان سؤال کرديم که بر عملکرد اينها کي بايد نظارت کند تا کارها درست انجام شود که گفتند ما خودمان نظارت ميکنيم و مواظب هستيم اين اتفاق نيفتد ولي شما هم اگر موارد تخلفي ديديد اعلام کنيد.

پيام ساختمان: در تقسيم بندي پروژهها، قرار شد تعدادي هم به بخش خصوصي واگذار شود؟

پروژههاي بالاي 20 تا زير 80درصد پيشرفت هم قرار بود در سال 93 با مبالغ اندکي در حد نگهداري، حفظ شود تا درباره آنها تصميم گرفته شود که اواسط امسال آيين نامه موضوع بند سين تبصره سه قانون بودجه 93 رونمايي شد. يعني چون در قانون بودجه 93 به دولت تکليف شده بود تا آيين نامه اجرايي اين بند را بنويسد، سازمان مديريت که مسئول اين امر بود آن را نوشت و بر مبناي آن، پروژههاي با پيشرفت زير 50درصد به بخش خصوصي واگذار ميشود. البته ما اصلا از تدوين اين آيين نامه تا زماني که ابلاغ و رونمايي شد مطلع نبوديم و خوب بود از ما هم به عنوان بخش خصوصي اين حوزه نظرخواهي ميشد يا حداقل پيش نويس را قبل از نهايي شدن به ما هم نشان ميدادند. هرچند بعد از گلايه ما، آقاي دکتر نوبخت اعلام کردند که اگر نظري روي اين آيين نامه داريد اعلام کنيد تا اگر مشکلي وجود داشته باشد رفع کنيم. ما هم بلافاصله گروههاي کارشناسيمان را راه اندازي کرده و بعد از بررسي، بستهاي پيشنهادي را درباره اين آيين نامه به دولت ارائه کرديم.

پيام ساختمان: آيا اين پيشنهاد در بودجه 94 ديده خواهد شد؟

بله، ولي نگراني ما اين است که در اين فرايند خداي نکرده منابع ملي در پروژههاي نيمه تمام زير 50درصد که براي آنها اين همه هزينه شده به حراج گذاشته شود. ما اشکالاتي که به اين شرايط ميديديم اعلام کردهايم و اميدواريم در بودجه سال 94 اين موارد لحاظ شود و اگر آيين نامههاي اجرايي ديگري هم براي بندها و تبصرههاي بودجه 94 تدوين ميشود از بخش خصوصي مخصوصا حوزه پيمانکاري کشور بيشتر نظرخواهي شود، چون ما ميتوانيم کمک خوبي باشيم و خودمان هم دوست داريم در اين فرايندها مشارکت کنيم و آمادگي خودمان را هم اعلام کردهايم . فقط اميدواريم دولت براي حل مشکلاتش شتاب زده عمل نکند تا سرمايههاي ملي به حراج گذاشته شود.