هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دبیر هیئت دولت خبر داد: رشد بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده

دبير هيئت دولت گفت: بودجه عمراني سال آينده با رشد همراه بوده که اميدواريم موجب شتاب گرفتن و پايداري رشد اقتصادي کشور باشد.

محسن حاج ميرزايي با بيان اينکه تاکنون حدود 20 هزار ميليارد تومان اعتبار به طرحهاي عمراني اختصاص پيدا کردهاست افزود: بودجه عمراني اختصاص يافته در سال 1393 يک عملکرد فوق العادهاست و در کمتر سالي اين نسبت از بودجه عمراني در اين وقت از سال اختصاص يافتهاست.

وي تصريح کرد: ما کليه آيين نامههاي اجرايي قانون بودجه 93 را قبل از شروع سال جاري به تصويب هيئت وزيران رسانديم. امسال هم مصمم هستيم بعد از تصويب قانون بودجه در مجلس، آيين نامههاي اجرايي آن را آماده کرده و به تصويب هيئت دولت برسانيم تا بتوانيم با آمادگي کامل سال 1394 را آغاز کنيم.

حاج ميرزايي با اشاره به تلاش دولت در تدوين بودجه بيان کرد: امسال هيئت دولت حدود 6 جلسه کامل را به صورت فوق العاده به بررسي وضعيت تبصرهها، سقف بودجه و رديفهاي اختصاص يافته به دستگاههاي اجرايي اختصاص داد و اين به غيراز اوقاتي است که در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي براي تدوين پيش نويس لايحه بودجه 94 اختصاص پيدا کردهاست. بنابراين دولت کار فشرده و دقيقي را در خصوص لايحه بودجه سال 94 انجام داد.

وي با اشاره به واقع بينانه بودن لايحه بودجه گفت: دولت همچنان که در سال 93 نشان داد تلاش دارد درک واقعي از ضرورتها و ظرفيتهاي کشور داشته باشد و بودجه را متناسب با شرايط تأمين منابع طراحي کند. خوشبختانه مسير بودجه 93به نحو مناسبي تاکنون طي شده و براي سال آينده هم اصرار دولت اين است که کاملا واقعي باشد و عملکرد سال 1393شاهد خوبي بر درک واقع بينانه دولت از شرايط است و اعضاي هيئت دولت متناسب با توان و ظرفيت واقعي، منابع و هزينهها را در نظر گرفته و لايحه بودجه را تدوين کردند.

وي خاطرنشان کرد: هرچقدر بودجه واقع بينانه تدوين شود، تفاهم کاملتري با مجلس شوراي اسلامي خواهيم داشت کما اينکه در سال 93 نيز همين طور بودهاست. تبصرههايي که به عنوان بودجه 94 مطرح است، قبلا در قالب تنظيم رابطه مالي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود که با مشکلاتي مواجه شد و اکنون در صورت ديگري در قالب يک طرح در مجلس در حال بررسي است و قرابت زيادي بين محورهايي که در دولت و مجلس موردبررسي قرار گرفته، وجود دارد. اميدواريم با هماهنگي خوبي که در مجلس شوراي اسلامي اتفاق خواهد افتاد، لايحه بودجه مسير خوبي را طي کند.