نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مهندسی عراق در انحصار مهندسان ایرانی

مشاور رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در صدور خدمات فني و مهندسي از انعقاد تفاهمنامهاي جامع با کشور عراق خبر داد.

به گزارش پيام ساختمان منصور بهادري با اشاره به افتتاح دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان در استان واسط عراق گفت: پنج ماه پيش تفاهمنامه جامعي در زمينه آموزش امور مهندسي، طراحي، نظارت، اجرا، تاسيس آزمايشگاه و ساير امور مهندسي با عراق امضا کرده و ساختماني را نيز به اين منظور در اختيار گرفتهايم.

وي با بيان اينكه تفاهمنامه ما با استان واسط عراق به گونهاي است که به شرکتهاي فني و مهندسي از ساير کشورها اجازه فعاليت نميدهد و انحصاري است افزود: در اين مدت بازار کار و مهندسي عراق را هم مدت رصد کردهايم و به زودي براي فعاليت سازمان نظام مهندسي استانهاي مختلف کشور فراخوان خواهيم داد.

مهندس بهادري افزود: قصد داريم زمينهاي فراهم کنيم تا تمام استانهايي که توان و قابليت فعاليت در خارج از کشور را دارند بتوانند بخشي از بازارهاي عراق، آسياي ميانه، حاشيه خليج فارس و ساير کشورهاي هدف را در اختيار بگيرند.

وي با بيان اينكه فعاليت در کشور عراق به طراحي، نظارت و اجرا منحصر نيست گفت: نزديکي فاصله، تامين مواد و مصالح ساخت و سازها از کشورمان به عراق را ممکن ميکند که اين موضوع نيز ميتواند بازار خوبي براي ما ايجاد کند.