هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مهندسی عراق در انحصار مهندسان ایرانی

مشاور رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در صدور خدمات فني و مهندسي از انعقاد تفاهمنامهاي جامع با کشور عراق خبر داد.

به گزارش پيام ساختمان منصور بهادري با اشاره به افتتاح دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان در استان واسط عراق گفت: پنج ماه پيش تفاهمنامه جامعي در زمينه آموزش امور مهندسي، طراحي، نظارت، اجرا، تاسيس آزمايشگاه و ساير امور مهندسي با عراق امضا کرده و ساختماني را نيز به اين منظور در اختيار گرفتهايم.

وي با بيان اينكه تفاهمنامه ما با استان واسط عراق به گونهاي است که به شرکتهاي فني و مهندسي از ساير کشورها اجازه فعاليت نميدهد و انحصاري است افزود: در اين مدت بازار کار و مهندسي عراق را هم مدت رصد کردهايم و به زودي براي فعاليت سازمان نظام مهندسي استانهاي مختلف کشور فراخوان خواهيم داد.

مهندس بهادري افزود: قصد داريم زمينهاي فراهم کنيم تا تمام استانهايي که توان و قابليت فعاليت در خارج از کشور را دارند بتوانند بخشي از بازارهاي عراق، آسياي ميانه، حاشيه خليج فارس و ساير کشورهاي هدف را در اختيار بگيرند.

وي با بيان اينكه فعاليت در کشور عراق به طراحي، نظارت و اجرا منحصر نيست گفت: نزديکي فاصله، تامين مواد و مصالح ساخت و سازها از کشورمان به عراق را ممکن ميکند که اين موضوع نيز ميتواند بازار خوبي براي ما ايجاد کند.