رئیس کارگروه صدور خدمات نظام مهندسی خواستار شد : صدور خدمات مهندسی به قطر

شمار نشریه : 198

 

گروه گزارش: رئيس کارگروه صادرات خدمات فني و مهندسي ساختمان سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور گفت: کشور قطر تا 10 سال آينده يکي از پتانسيلهاي بزرگ منطقه براي صدور خدمات فني و مهندسي ماست.

به گزارش پيام ساختمان، سيد مرتضي سيف زاده با اشاره به برگزاري جام جهاني فوتبال در سال 2022 ميلادي در اين کشور گفت: قطر متعهد شده تا استاديومها، هتلها، زمينهاي ورزشي و ... را براي برگزاري جام جهاني ايجاد کند و با توجه به هواي نامطلوب آن منطقه، ما فرصت بسيار بزرگي براي صادرات خدمات مختلف فني و مهندسي مانند تأسيسات، راه و ساختمان در آنجا داريم. قطر در برنامه دارد تا 160 ميليارد دلار تا 10 سال آينده در اين کشور هزينه کند و اين پتانسيل بزرگي براي صنعتگران کشور ماست.

مهندس سيف زاده تأکيد کرد: مهندسان ايراني بهراحتي ميتوانند 50 درصد از 16 ميلياردي که کشور قطر قرار است ساليانه تا 10 سال آينده سرمايهگذاري کند، جذب کنند.  بايد دولت وارد اين قضيه شود و زمينه انعقاد تفاهمنامههاي صدور خدمات فني و مهندسي را ايجاد کنند تا شرکتهاي مهندسي ما بتوانند در آنجا فعاليت کنند.دولت ميتواند بر اساس تفاهمنامههايي که منعقد ميشود براي اين کار خطوط اعتباري بگذارد و مثلاً اعلام کند 10 ميليارد دلار ساليانه با کشور قطر تفاهم نامه داريم تا اگر شرکتي ايراني در آنجا پروژه گرفت بهراحتي از آن محل تأمين شود.

سيد مرتضي سيف زاده گفت: با توجه به بررسي و کارشناسي انجامشده در کشور، صدور خدمات فني و مهندسي کشور ما تا سقف 20 ميليارد دلار بهراحتي امکانپذير است.

وي با بيان اينکه در سال 1390 چهار ميليارد و 200 ميليون دلار صادرات خدمات فني و مهندسي داشتهايم، افزود: با توجه به تغيير دولت و مشکلات ناشي از تحريمها، در سال 92 فقط دو و نيم ميليارد دلار صدور خدمات فني و مهندسي داشتيم.

رئيس کارگروه صادرات خدمات فني و مهندسي ساختمان سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور با اشاره به گزارش سازمان توسعه تجارت در خصوص سهم صادرات کشور گفت:80 درصد صادرات فني و مهندسي سال 90 ،خدمات فني و مهندسي راه و ساختمان بوده که فقط 50 درصد آن به عراق در زمينه ساختمانسازي، هتل، راه و ... اختصاص دارد.

سيف زاده افزود: نظاممهندسي  پتانسيل بسيار خوبي دارد که اگر حمايت شود ميتوان کنسرسيوم قوي ايجاد کرد تا توان مالي خوبي ايجادشده و بتوانند در مناقصات بينالمللي شرکت کنند.

وي ادامه داد: بيش از 10 هزار شرکت فعال از انجمنهاي صنفي انبوهسازان نيز در سراسر کشور وجود دارند.

رئيس کارگروه صادرات خدمات فني و مهندسي ساختمان سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور با بيان اينکه مطابق اعلام سازمان توسعه تجارت، کشورهاي حاشيه خليجفارس، کشورهاي استقلاليافته از شوروي سابق يا کشورهاي آسياي ميانه، عراق، ترکيه، افعانستان و پاکستان کشورهاي هدف نزديک ما و کشورهاي آفريقايي هم کشورهاي هدف دوم ما هستند، گفت: پتانسيل ما براي صادرات خدمات فني و مهندسي به همه اين کشورها فراهم است.

سيف زاده افزود: انتظار ما اين است که رايزنهاي فرهنگي و بازرگاني ما در سفارتخانههاي کشورهاي هدف، مرتب با ما در ارتباط باشند و فهرست مناقصات و اطلاعات پروژههاي عمراني آن کشورها را اطلاعرساني کنند تا ما هم در داخل کار مرتبط را انجام دهيم.

وي با بيان اينکه در حال حاضر هيچگونه اطلاعرساني در خصوص مناقصات خارجي انجام نميشود، گفت: وقتي هم ما از آنها اطلاعات ميخواهيم بسيار ديرتر از زمان مفيد و موردنظر به دست ما ميرسد بهنحويکه امکان تصميمگيري جهت شرکت در مناقصات و مشارکت در پروژهها وجود ندارد.لذا بايد اين امر را وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال کند تا رايزنهاي ما از طريق وبسايت وزارتخانههاي ما در کشورهاي هدف يا وبسايتي که اختصاصاً براي اين کار باشد ارتباط مستقيمي با ما داشته باشند.

وي با بيان اينکه براي صادرات کالا رقباي سرسختي در دنيا وجود دارد، گفت: براي خدمات مهندسي، بهويژه در منطقه تا پنج سال آينده، ما حرف زيادي براي گفتن داريم و ميتوانيم بسيار مثبت و مؤثر عمل کنيم.

سيف زاده با طرح اين تقاضا از دولت که در سفرهاي هيئتهاي عاليرتبه دولتي به خارج از کشور، هيئت اقتصادي بخش خصوصي در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي را با خودشان همراه کنند، گفت: متأسفانه تابهحال ذهنيت فقط صادرات کالا و همراهي بازرگانان و تجار بوده است، درحاليکه بازرگان با شرکت فني و مهندسي فرق دارد و الان با حضور آقاي مهندس ترکان بهعنوان مشاور عالي رئيسجمهور و رئيس سازمان مناطق آزاد در رياست سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور، انتظار داريم دولت به اين موضوع توجه اساسي کند و هيئتهاي اعزامي به خارج حتماً گروهي از تشکل صادرات خدمات مهندسي را با خودشان همراه کنند تا بتوانيم در آنجا تفاهمنامههايي منعقد کنيم.

رئيس کارگروه صادرات خدمات فني و مهندسي ساختمان سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور افزود: قبل از سفر هيئت ايراني به کشورهاي خارجي ما ميتوانيم پيشنهادهاي خودمان را درباره پتانسيلهاي آن کشور به دولت محترم بدهيم تا وزراي مربوطه در تفاهمنامهها و موافقتنامهها، آن موضوعات را لحاظ کنند و زمينهسازيهاي  لازم انجام شود.

سيف زاده با بيان اينکه قبلاً سازمان توسعه تجارت مشوقهاي صادراتي خوبي داشت و جوايز صادراتي ميداد، گفت: يکي از علل رشد چهار ميليارد دلاري صادرات خدمات مهندسي، مشوقهاي خوب بود ولي متأسفانه ما از سال 1390 اين مشوقها را هم نداريم. از دولت و مجلس تقاضا داريم مشوقهاي مربوط به شرکت در نمايشگاهها، همايشها و دورههاي آموزشي بينالمللي و مشوقهاي صادراتي را مجدداً احيا کنند.

وي با بيان اينکه يکي از ارکان صادرات خدمات فني و مهندسي، صندوق ضمانت صادرات ايران است، گفت: متأسفانه بروکراسي اداري اين صندوق بسيار زياد است و بهتدريج مسائل دست و پاگير آن زياد هم شده است.

عضو شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي افزود: ما براي صدور بيمهنامهها به حمايت صندوق ضمانت صادرات ايران نياز داريم چرا که پروژههاي مهندسان ما در کشورهاي ديگر بايد بيمه شود تا اگر اتفاقي رخ داد موردحمايت باشند. اين کار در حال حاضر انجام ميشود ولي پروسه بسيار سخت و طولاني دارد.

سيف زاده افزود: تقاضا داريم کميته ماده 19 سازمان توسعه تجارت، صدور مجوز براي شرکتهايي که در مناقصهاي خارجي برندهشدهاند را تسهيل کند و يا همتاي اين کميته در استانها هم تشکيل شود چراکه در شرايط فعلي مهندسان مجبورند ماهها وقت صرف کنند و هزينه بسيار زيادي بپردازند تا در تهران اثبات نمايند که اين موضوع صحت دارد و مجوز اخذ کنند.

مهندس سيف زاده با اشاره به اينکه استفاده از صندوق توسعه ملي براي مسائل صنعتي، معدني و کارهاي شبيه به آن توسط بخش خصوصي انجام ميشود و تابهحال کمکهاي زيادي به صنعتگران کرده است، گفت: انتظار داريم صادرات خدمات فني و مهندسي را هم معادل صنعت ببينند و اجازه دهند تا صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي هم از امکانات اين صندوق استفاده کنند.

سيف زاده خاطرنشان کرد: صادرات خدمات مهندسي ما الآن کمتر از يکچهارم توان ماست که با برنامهريزي درست ميتوانيم آن را بهتدريج افزايش داده و تا چند سال آينده به ارقام موردنظر برسانيم.