هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پرند درگیر مشکل آب، بر ق و گاز

مديرعامل شرکت عمران پرند از اعلام قيمت نهايي و دقيق پروژههاي مسکن مهر اين شهر منطبق بر تفاهمنامهها خبر داد و گفت: ساخت 21هزار مسکن مهر به اتمام رسيده، اما اين واحدها بعضاً انشعاب آب ، برق يا گاز ندارند .

باران هاشمزهي اظهار کرد: در مجموع حدود 45 هزار واحد مسکن مهر از ابتدا تاکنون تکميلشده که از اين ميزان 21 هزار واحد آب يا برق يا گاز ندارند و  بعضي واحدها هيچکدام از اين انشعابات را ندارند.

وي با بيان اينکه اشتراکات اين تعداد واحد (21 هزار مسکن مهر) بهطور ناقص نصبشده است، تصريح کرد: متقاضيان مسکن مهر اين واحدها را براي دريافت دفترچه اقساط معرفي کردهايم و دستگاههاي متولي آب، برق، گاز و فاضلاب ميتوانند زمينه اسکان جمعيت را فراهم کنند. ضمن اينکه اگر مردم سهم نقدينگي خود را که نسبت به آن تعهد دارند، پرداخت کنند حدود 15 هزار واحد را براي دهه فجر جهت افتتاح و واگذاري آماده ميکنيم.

هاشمزهي با اشاره به تأسيسات زيربنايي پروژههاي مسکن مهر، گفت: زيرمجموعههاي وزارت نيرو و نفت در اين خصوص با همه مشکلات عملکرد خوبي داشتهاند و هماکنون حدوداً خطوط اصلي و فرعي و انشعابات تا  ورودي بلوکها پيشرفت کردهاند. البته سرعت انجام باقيمانده کارها به دلايلي نسبت به گذشته پايين است و اميدواريم آقايان در خصوص موضوعات و تعهدات قانوني و حل مشکلات اقدام کنند.

مديرعامل شرکت عمران پرند با اظهار اميدواري نسبت به اينکه با اين اقدام زمينه تحويل واحدهاي تکميلشده مسکن مهر فراهم شود، بيان کرد: افزايش قيمت مسکن مهر شامل دو موضوع است؛ يکي تعديل قيمتها بر اساس بخشنامه وزارت راه و شهرسازي و ديگري تغيير مشخصات فني واحد مسکوني برگرفته از درخواست متقاضيان؛ بهطور مثال برخي متقاضيان درخواست کردهاند کف واحد بهجاي بتن سراميک شود و محاسبات اين دو موضوع انجامشده و هفته آينده قيمت دقيق و نهايي واحدهاي مسکن مهر شهر پرند اعلام ميشود.