هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازديد قائم‌مقام وزير از شهر جديد هشتگرد

شركت عمران شهر جديد هشتگرد ميزبان مهرآبادي، قائممقام وزير در طرح مسكن مهر، سرتيپ زاده نماينده وزارت نيرو ، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ و مديران و مسئولان ادارات خدمات رسان هشتگرد بود.

در اين نشست كه درخصوص پيگيري مسائل و مشكلات خدمات زيربنايي پروژههاي مسكن مهر شهر جديد هشتگرد و استان البرز بود، مقرر شد كليه ادارات خدمات رسان با همكاري شركت عمران شهر جديد هشتگرد جهت رفع موانع و مشكلات موجود تلاش كرده تا در آيندهاي نزديك شاهد افتتاح 10 هزار واحد مسكوني مهر و رفع نيازهاي مردم اسکانيافته باشيم.

قائممقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر در اين نشست گفت: بر اساس تصميم دولت براي تأمين بودجه موردنياز مسكن مهر برآن هستيم كه بتوانيم خدمات زيربنايي واحدهايي كه كار ساخت آنها تمامشده را با اولويتبندي تأمين كنيم.

مهرآبادي افزود: با نصب انشعابات آب ، برق و فاضلاب 10 هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد هشتگرد آماده واگذاري به متقاضيان ميشود.

سرتيپ زاده، جانشين نماينده تامالاختيار وزير نيرو نيز گفت: تمام انشعابات ظرف مدت اعلامشده به اتمام ميرسد و تحويل مسكن و شهرسازي ميگردد.

ابوالقاسم پاليزگير، فرماندار ساوجبلاغ نيز خواستار اختصاص منبع آبي پايدار براي ساكنان شهر جديد هشتگرد شد.

 پس از بازديد پروژههاي مسكن مهر و پروژه تصفيهخانه شهر جديد هشتگرد، محمدرضا توكلي مديرعامل شركت عمران شهر جديد هشتگرد خواستار همكاري ادارات خدمات رسان جهت برطرف ساختن موانع موجود شد تا اسفندماه 93 پروژههاي قابلافتتاح به بهرهبرداري برسند.