هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور: مهندسان به مصرف‌کنندگان متعهد شوند

رئيس اسبق سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور گفت: بايد امور به نحوي باشد که مهندسان در قبال مصرفکنندگان و بهرهبرداران ساختمان متعهد باشند نه در قبال سازمان نظاممهندسي.

سيد محمد غرضي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان در خصوص عدم کارايي قانون و سازمان نظاممهندسي گفت: هر امري صنعتي اعم از ساختمان يا خودرو و غير آن، که نگاه به مصرفکننده نداشته باشد و احتمالاً نگاهش بيشتر به دولت و سيستمهاي اداري و چنين چيزهايي باشد، به اين دردسر گرفتار ميشود.

وي افزود: به نظر من بايد قانون نظاممهندسي بتواند مهندسان را در مقابل مردم متعهد کند و نه مهندسان را در قبال خودشان. اگر مهندس متعهد به خريدار باشد مقررات ملي ساختمان توسط ناظر و طراح و مجري انجام و رعايت ميشود.

غرضي با بيان اينکه الآن مهندسان نهايتاً يا متعهد بهنظام مهندسي هستند و يا متعهد به دولت، گفت: صاحبملک، سازنده و فروشنده بايد در مقابل خريدار متعهد باشند که مقررات ملي در آن ساختمان انجامشده است. اين کارها الآن اگر انجام هم شود بهصورت اداري است و بهصورت فني و درست انجام نميشود.