عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران خبر داد: تشکیل کمیسیون جدید در نظام مهندسی

شمار نشریه : 198

عضو هيئتمديره سازمان نظاممهندسي استان تهران از تأسيس کميسيون انجمنها و تشکلهاي صنعت ساختمان در آيندهاي نزديک خبر داد.

به گزارش پيام ساختمان، حجتالله عزيزي گفت: بهزودي و در کمتر از يک ماه آينده، «کميسيون انجمنها و تشکلهاي صنعت ساختمان استان» در سازمان نظاممهندسي استان تهران راهاندازي ميشود تا وفق قانون از تجربيات و نظرات همه انجمنها و تشکلهاي مرتبط با صنعت ساختمان استفاده شود.

وي افزود: تشکيل اين کميسيون در هيئتمديره سازمان استان تهران مصوب شده و ساختار آن را نيز در کميسيون طرح و برنامه سازمان شکل دادهايم که بعد از تصويب ساختار و هيئتمديره پنجنفره آن، کميسيون مربوطه آغاز به فعاليت خواهد کرد.

عضو هيئتمديره سازمان نظاممهندسي استان تهران در خصوص نوع فعاليت «کميسيون انجمنها و تشکلهاي صنعت ساختمان استان» گفت: پس از آغاز فعاليت، بهتناوب تمام تشکلهاي صنعت ساختمان به سازمان استان دعوت ميشوند و ما در آنجا براي هرکدام پرونده و آرشيو جداگانهاي تشکيل ميدهيم و در جهت حل مشکلات انجمنها و تشکلها با آنها همفکري ميکنيم.

مهندس عزيزي با بيان اينکه در آن کميسيون کمک خواهيم کرد تا انجمنها و تشکلها اعضاي خود را افزايش دهند، گفت: در حال حاضر يکي از مشکلات تشکلهاي صنفي اين است که خيلي از مهندسان عضو آنها نميشوند، درصورتيکه به نظر ما هر شرکتي خواست پروانه کسب کند بايد حتماً عضو انجمن مربوطه خود شود و بعد آن انجمن کارهاي پيگيري پرونده وي را انجام دهد.

وي افزود: الآن شرکتهاي طراح و ناظر خودشان از نظاممهندسي تقاضاي پروانه ميکنند که ما بايد کانال آن را به سمت انجمن طراحان و ناظران ببريم تا مهندسان عضو آن انجمن شوند و مدارک را به انجمن خودشان بدهند و انجمن براي ما مدارک را ارسال کند.

عزيزي ادامه داد: روش درست همين است که در حال حاضر در انجمن انبوهسازان استان تهران اتفاق ميافتد که انبوهسازان براي تائيد صلاحيت مضاعف، مدارک را به انجمن ارائه ميکنند. بايد براي مجريان، طراحان، ناظران و ساير گروهها هم روال به همين شکل باشد.

وي افزود: اگر نياز باشد درخواست لازمالاجرا شدن اين روند را از طريق وزارتخانه پيگيري ميکنيم.