هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاهش 22 درصدی قیمت مصالح ساختمانی

گروه بازار ساختمان : بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزي؛ روند کاهشي قيمت کالاها و خدمات ساختماني ادامه دارد.بر اين اساس در فصل بهار امسال دو شاخص اصلي تورم در صنعت ساختمان به روند نزولي خود که از ابتداي سال 92 آغازشده، ادامه دادهاند و براي نخستين بار در 10 فصل اخير، شاخص تورم نقطهبهنقطه « بهاي توليدکننده مصالح ساختماني» منفي شده است و با ثبت رقم 516.2، معادل0.2درصد پايينتر از بهار 92 قرارگرفته است. اين شاخص از نقطه اوج خود در پاييز 91 (68.5 درصد) طي شش فصل پياپي نزولي بوده و زمستان پارسال نيز تنها 2.9 درصد رشد نسبت به زمستان 91 را به ثبت رسانده بود. ديگر شاخص مهم ساختماني يعني تورم نقطهبهنقطه «بهاي خدمات ساختماني» هم اگرچه بهشدت «شاخص بهاي توليدکننده مصالح ساختماني» افت نکرده، اما پنج فصل پياپي نزولي را به ثبت رسانده و از 46 درصد در بهار 92 به 22.7 درصد در 93 رسيده است.

بر اساس نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني در نيمه اول 1393، در 3 گروه «خاک»، «مصالح سنگي بتن و بنايي» و «سنگهاي ريشهدار»، متوسط قيمت تمامي اقلام مورد آمارگيري، نسبت به دوره قبل افزايش داشته است،اما اين افزايش بههيچعنوان در خريدوفروشها اعمال نشد زيرا با وجود تقاضاي اندک بازار مصالح در رخوت و سکوت قرار داشت . در بيشتر مواقع اين افزايشها با چانهزني به قيمتهاي سال 92 رسيد.  اما نتايج آمارگيري قيمتهاي نيمه اول 93 نشان از افزايش قيمت مصالح نسبت به سال 92 دارد. اگرچه اين قيمتها از سوي متقاضيان بههيچعنوان پذيرفته نشد و بهنوعي  اين نرخها تنها زباني بوده است . در مقايسه تمامي 143 قلم مورد آمارگيري اين دوره، "چوب چهارتراش ايراني" با 59.3 درصد داراي بيشترين افزايش و "پروفيل برنز توخالي" با 47.2 درصد داراي بيشترين کاهش در متوسط قيمت نسبت به دوره قبل بودهاند.از سوي ديگر آمارها حاکي از آن است که متوسط قيمت مصالح فلزي نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش يافته است.

گروه سنگ -کاهش 2 درصدي قيمت

مقايسه متوسط قيمت در گروه «سنگهاي تخت پلاک» در نيمه اول 1393 با نيمه قبل، حاکي از کاهش  بسيار اندک قيمت برخي از اقلام است. در بين اقلام اين گروه، بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «سنگ پلاک صيقلي تراورتن سفيد- درجهيک» با 24.8 درصد بوده است و «پودر سنگ معمولي» با 6.9 درصد داراي کمترين افزايش متوسط قيمت در اين گروه بوده است. در سال 92  بنا بر اعلام مرکز آمار از آمارگيري قيمت 142 مصالح ساختماني بيشترين افزايش قيمت در نيمه دوم سال 92 نسبت به نيمه اول همان سال مربوط به «سنگ پلاک صيقلي تراورتن سفيد درجهيک» با 26.4 درصد بوده است که اين رقم در نيمه اول سال 93 حدود 24.8 درصد بوده است يعني اين محصول در نيمه اول  93 با کاهش 2درصدي روبهرو بوده است .

سفال با کمترين افزايــش 

با مقايسه اقلام گروه «آجر و سفال» در اين دوره نسبت به دوره قبل، مشاهده ميشود متوسط قيمت تمامي اقلام، افزايش داشته است. در اين ميان، بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «آجر فشاري» با 17.7 درصد بوده است. «سفال کفشک فندوله به ابعاد 2.5×13×4.5» نيز داراي کمترين افزايش متوسط قيمت در اين گروه بوده است.

گروه قطعات پيشساخته سيماني و بتني

در گروه «قطعات پيشساخته سيماني و بتني»، مقايسه متوسط قيمت اقلام در نيمه اول 1393 با نيمه قبل نشان ميدهد که متوسط همه قيمتها افزايش داشته است، اما اين گروه در نيمه دوم با کاهش قيمت خوبي روبهرو بوده است. از ابتداي نيمه دوم 93 در برخي از  محصولات  اين گروه حدود 200تا 300 تومان کاهش قيمت داشتيم:

گروه موزاييــک

نتايج آمارگيري نيمه اول 1393 نمايانگر آن است که در گروه «موزاييک»، متوسط قيمت تمامي اقلام مورد آمارگيري نسبت به دوره قبل افزايش داشته است. در اين ميان، بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «موزاييک ايراني آجدار براي فرش محوطه به ابعاد 30×30» با 47.6 درصد است.البته اين محصولات از مردادماه با کاهش قيمت خوبي همراه بوده است . هماکنون قيمت فروش موزاييک سفيد بالاي 1000 مترمربع هر متر 6200 تا6500 تومان،موزاييک مشکي هر متر 6200 تومان و قيمت فروش زير 1000 مترمربع اين محصولات به ترتيب 7 هزار تومان براي موزاييک سفيد و 6700 تومان براي موزاييک مشکي است که نسبت به سال قبل 15 درصد رشد قيمت داشته است.

بيشترين افزايش قيمت  در چوب ايراني

مقايسه نتايج آمارگيري نيمه اول سال 93 با دوره پيش حاکي از آن است که در گروه «چوب»، «مصالح چوبي» و «گروه قطعات پيشساخته چوبي» تمامي اقلام داراي افزايش قيمت بودهاند. بيشترين قيمت در اين سه گروه مربوط به «چوب چهار تراش ايراني» با 59.3 درصد و کمترين افزايش مربوط به «تخته نراد خارجي» با 5.6 درصد بوده است.در بين اين گروه شايد باثباتترين قيمتها متعلق به نئوپان باشد .

گروه هاي محصولات پلاستيکي، پوشش کف و ديوار

در گروه «محصولات پلاستيکي پوشش کف و ديوار» متوسط قيمت تنها دو قلم در نيمه اول 93  بررسيشده که بر اساس آن متوسط قيمت «کفپوش پلاستيکي از نوع وينيل به ضخامت 1.5 ميليمتر بهصورت تايل» aداراي 21.5 درصد کاهش بوده است.در گروه «مصالح پلاستيکي و لاستيکي» متوسط قيمت تمامي اقلام بهجز يکقلم نسبت به دوره پيش کاهش داشته است، اما بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «پلاستوفوم (يونوليت) 20 کيلوگرم در مترمکعب» با 28.9 درصد و بيشترين کاهش متوسط قيمت مربوط به «ورق بدون موج اکريليک به ضخامت حدود 3 ميليمتر» با 2.4 درصد بوده است.

افزايش هزار توماني چتايي در 93

نتايج آمارگيري نيمه اول 1393 نمايانگر آن است که در گروه «چتايي»، متوسط قيمت تمامي اقلام مورد آمارگيري نسبت به دوره قبل افزايش داشته است. در اين ميان، بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «گوني چتايي 7×40 با 8.3 درصد و کمترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «گوني چتايي 11×45 با 1.2 درصد است. البته اين محصول در نيمه دوم به علت افزايش تقاضا براي کاربردهاي عايقي در حال خروج از رکود نسبي است.