هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

يک فعال مستقل کارگري‌: ترکان از کارگران ساختماني عذرخواهي کند

يک فعال مستقل کارگري از «اکبر ترکان»، مشاور عالي رئيس جمهور خواست که بخاطر «پول زور» خواندن حق بيمه کارگران ساختماني از جامعه کارگري عذرخواهي کند.

حسين اميدي در اين باره گفت: اظهارنظر آقاي ترکان نشان ميدهد که او کمترين اطلاعي از وضعيت معيشت کارگران ساختماني، ايمني کارگاههاي ساختماني و چرايي رکود بازار مسکن ندارد. او با رد ادعاي مشاور عالي رئيس جمهور که بيمه کارگران ساختماني را عامل اصلي بيکاري آنان دانسته بود، افزود: سهم کارفرمايي حق بيمه کارگران ساختماني تنها يکدرصد از کل هزينههاي ساخت و ساز را شامل ميشود و روشن است که چنين هزينه اندکي نميتواند به رکود بازار مسکن و به تبع بيکاري کارگران ساختماني منجر شود. اميدي تصريح کرد: تورم و رکود اقتصادي از عوامل اصلي بيکاري کارگران ساختماني هستند چراکه به رکود بازار مسکن دامن زدهاند و از مشاور عالي رئيس جمهور بعيد است که از چنين دلايل بيپشتوانهاي براي اثبات منوياتش استفاده کند.

او با اشاره به مرگ روزانه 5 کارگر بر اثر حوادث شغلي، گفت: بيش از نيمي از اين حوادث براي کارگران ساختماني رخ ميدهد و اين آمار جدا از کارگراني است که بر اثر حوادث حين کار به معلوليت دائمي دچار ميشوند.

اين فعال مستقل کارگري در عين حال پرسيد: آيا بيمه کارگران ساختماني که سلامت جسميشان تا اين حد در معرض خطر است واجبتر از نان شب نيست؟ فرض کنيد يک کارگر ساختماني بر اثر حادثه شغلي آسيب ببيند يا جان خود را از دست بدهد. اين بدان معناست که نان آور يک خانواده از کار افتادهاست آن هم خانوادهاي که قطع به يقين از طبقات ضعيف جامعهاست.

او در ادامه گفت: بيمهاي که در حال حاضر براي کارگران ساختماني اجرا ميشود نواقص زيادي دارد اما ميتوان با نواقصش ساخت و به هر حال بودنش از نبودن آن بهتر است.