نرخ بالای سودهای بانکی تا 26 درصد باعث شده؛ کسی به فکر کارآفرینی نباشد

شمار نشریه : 198

روشهاي جديد و کارآمد در ساخت سقفهاي فولادي باعث شده تا احداث ساختمانها با سرعت بيشتري انجام شود. مدت زيادي از اجراي سقف عرشه فولادي در ساختوسازهاي کشور نميگذرد اما ايمن بودن و اقتصادي، سبک و ارزان بودن آن بهرهگيري از اين فناوري را افزايش داده است.بهاينترتيب، اين مزايا باعث شده تا بسياري از فعالان سقفهاي کامپوزيت عرشه فولادي را جايگزين مناسبي براي سقفهاي سنتي و تيرچهبلوکي بدانند، درنتيجه اين نوع فنّاوري طي سالهاي اخير موردتوجه و استقبال مجريان و انبوهسازان قرارگرفته است. بام گستر ديبا يکي از مجموعههاي عرضهکننده اين فنّاوري دنياست که با استفاده از دانش و توان مهندسي اقدام به طراحي توليد و اجراي سقف کامپوزيت فولادي نموده است. گفتگويي با مهندس سهيل رضوي يکي از فعالان اين عرصه و مديرعامل اين شرکت در خصوص وضعيت توليد و عرضه اين محصول صنعتي سازي داشتيم که در پي آيد:

مهمترين ويژگي و مزاياي اين محصول چيست و استفاده از آن چقدر در راستاي مباحث مقررات ملي ساختمان است؟

براي ساخت سقفهاي عرشه فولادي در احداث ساختمان و سازههاي زيربنايي امروزه از فناوريهاي نوين طبق استانداردهاي بينالمللي استفاده ميشود. قطعاً اين سيستم مورد تاييد مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن کشور است که با توجه بهسرعت بالاي اجرا، الزام رعايت استانداردهاي طراحي و اجرا همچنين بهکارگيري نيروي متخصص با نظارت ويژه مهندسي در اين خصوص بسيار ضروري است.

با توجه به اهميت صنعتي سازي در کشور اين محصول چه ويژگيهاي متمايزکنندهاي دارد که الزام بهکارگيري آن را بيشتر ميکند؟

با توجه به رويکرد صنعتي در ساختوساز، سقفهاي عرشه فولادي در مقايسه با ساير سقفهاي سنتي منجر بهسرعت اجراي بالا و سبکسازي سازه ميشود که توجيه اقتصادي کاهش هزينههاي اجرايي را به دنبال دارد، اين مهم باعث ترغيب انبوهسازان به بهرهبرداري از اين نوع سقفها ميشود.

در حال حاضر استقبال فعالان ساختوساز از اين محصول و بهطور کلي از شيوههاي صنعتي سازي چگونه است؟

در حال حاضر سقفهاي عرشه فولادي ازجمله فناوريهاي نوين سازهاي است که به دليل ويژگيهايي مثل سريع سازي، سبکسازي و ايمنسازي بهطور چشمگيري از آن استقبال شده است. اما لازم است متوليان، اطلاعرساني و تبليغات بيشتري، در سطح شهر و رسانهها - جرايد و صداوسيما - دراينباره انجام دهند تا اهميت صنعتي سازي براي مردم فرهنگسازي شود. درمجموع ساختوساز در دست عدهاي با افکار خاص است که بهسختي ترغيب به کاري ميشوند که تاکنون انجام ندادهاند، اين امکان وجود دارد که تا 3 سال ديگر براي اين موضوع بسترسازي شود.

همايشها و سمينارهاي فعلي چقدر به اين موضوع کمک کرده است؟

اگر همايشها و جلسات تخصصي هدفگذاري علمي و واقعي داشته باشد بسيار کمککننده است، اما اخيراً در برگزاري اين نوع رويدادها بهقدري سودجويي بوده که عملاً نتيجه خاصي در بر ندارد و برگزارکننده تفکرش از برگزاري نمايشگاه ،کسب درآمد است. قيمت يک غرفه 10 ميليون، بعد اسپانسر نقرهاي 20 ميليون و ... سرجمع 50 ميليون هزينه ميشود و نهايت دعوت از چند مسئول دولتي و خصوصي، تنها مبالغي است که دريافت ميشود اما عملاً به دنبال تأثيرگذاري نيستند، در کنار آن هم جلساتي نمايشي برگزار ميشود بدون آنکه به دنبال دستيابي به اهداف تخصصي باشند تا فعالان اين حوزه بهرهمند شوند.

چه راهکاري پيشنهاد ميکنيد؟

وقتي نهادي مثل وزارتخانه برگزارکننده اين نوع همايشها باشد قطعاً بحث ترويج فرهنگسازي است اما وقتي يک شرکت، برگزارکننده است تنها به فکر فروش است. ضمن آنکه حضور و بازديد مسئولان خصوصي و دولتي نيز عملاً کمکي به فعالان نميکند. حداقل براي ما بازتابي نداشته و تصور نميکنم که ديگر در رويدادهاي اينچنيني شرکت نکنيم.

وضعيت بازار فعلي و تأثيرگذاري مسئولان جديد در اين حوزه را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

تصور ميکنم، مسئولان جديد تلاش ميکنند برنامههاي قبلي مثل مسکن مهر را پوشش دهند همچنين مباحث راهسازي را به شهرسازي اولويت دادهاند. بازار مسکن هم در چهارمين سال رکود خود به سر ميبرد و طبيعتاً شرايط کار خيلي سخت است. موضوعي که به آن توجهي نشد، نرخ بالاي سودهاي بانکي تا 26 درصد است، اين موضوع باعث شده تا ديگر کسي به فکر کارآفريني، رقابت و رونق چرخه اقتصادي نباشد، بزرگترين کمک اين است که سود بانکي مثل ديگر کشورها 5 تا 6 درصد باشد.

عملاً افرادي مثل ما نيز که به دليل تأسيس کارخانه، هزينههاي خريد تجهيزات و مواد اوليه و اشتغال زايي براي عدهاي از مردم فعاليت ميکنيم، حتي سود 15 تا 20 درصدي که در فهرستبهاي دولت آمده را به دست نميآوريم و در ايده آل ترين شرايط سود 10 تا 12 درصد است، آن هم در شرايطي که استرس شغلي و پرداخت ماليات، بيمه و ارزشافزوده هم تا ريال آخر از سوي دولت دريافت ميشود بدون اينکه ذرهاي توليدکننده را درک کنند.