در نظام مهندسی تهران چه خبر است؟

شمار نشریه : 198

آشفتگي صنعت ساختمان و فقدان نظارت باعث شده تا تخلفات زيادي از طريق نهادهاي ذيربط صورت گيرد. فريبرز واحدي،مديرکل راه و شهرسازي استان تهران عنوان کرد: تخلف برخي از اعضاي هيئتمديره سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران در رابطه با طرح ارجاع کار نظارت اثباتشده است. خبرنگار پيام ساختمان هم در نشست خبري سازمان نظاممهندسي اين موضوع  را در حضور رئيس، دبير و معاونت فني سازمان مطرح کرد.  اگرچه مسئولان عنوان ميکردند تخلفات هنوز اثبات نشده اما تلويحاً وجود اين مسائل را رد نکردند.

درحاليکه سازمانهاي نظاممهندسي موظفند بر اساس شيوهنامه ابلاغي شوراي مرکزي اقدام کنند شنيدهها حاکي است؛ تخلفاتي در رابطه با شيوهنامه و نحوه اجراي طرح ارجاع کار صورت گرفته است. بهطور مثال درحاليکه شيوهنامه عنوان نکرده فقط ارجاع کار در مرکز استانها اتفاق بيفتد، اما اين کار در حال حاضر فقط مختص مناطق 22 گانه است. اين در حالي است که بخش اعظم ساختوسازها در حاشيه شهر انجام ميشود و دفاتر نظاممهندسي اطراف تهران خودشان کار را به شرکتهاي حقيقي و حقوقي ارجاع ميدهند. مثلاً زيرمجموعههاي سازمان نظاممهندسي که 23 دفتر ميباشند، تنها 4 تا 5 دفتر در تهران است و بقيه در اطراف تهران هستند. بنابراين کار با استفاده از شيوهنامه غيرقانوني انجام ميشود و از طرفي از ظرفيت مهندسان کم نميشود.

گفته ميشود سازمان نظاممهندسي ساختمان فرمولها و اعدادي را براي ارجاع کار لحاظ کردهاند که کاملاً سليقهاي ميباشد و به نظر ميرسد از برخي شرکتها تأثيرپذير بوده است. درحاليکه اين فرمولها بايد در کميته ارجاع کار نظارت بررسي ميشد و با نظامنامه شوراي مرکزي تطابق پيدا ميکرد. نفوذ يکي از اين شرکتها تا جايي پيش رفته که پروژهاي 430 هزار متري را دريافت نموده و فقط 5 درصد حق سازمان را واريز ميکند و حقالزحمه ناظر را بهحساب سازمان نميريزد.

موضوع ارجاع کار نظارت وقتي جالبتر ميشود که منابع آگاه خبر ميدهند؛ نرمافزار اين شيوهنامه توسط شرکت فناوران اطلاعات شهرداري تهران تهيهشده و طبيعي است که با اين نرمافزار، رويدادهها مديريت کنند. حتي قرار شده اين نرمافزار عوض شود اما اين کار انجام نشده و همچنان دسترسي به اين نرمافزار وجود دارد. اين دستي بودن هم باعث شده تا برخي از اعضاي طبقه سوم روي مديريت پروژهها با مالکان توافق کنند. ضمن اينکه بهجاي ارجاع کار از طرف سازمان به شرکتها، برخي از شرکتها کار انتخابي به سازمان ارائه ميکنند.

گفته ميشود؛ برخي شرکتهاي تازه تأسيس ظرفيت کاري زيادي گرفتهاند (شرکتهايي که گفته ميشود منتسب به برخي از آقايان نظاممهندسي است) اما ظرفيت کار شرکتهاي قديمي حتي به 20 هزار متر هم نميرسد.

نکته آخر اينکه درنتيجه اين طرح در سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران و قطع رابطه مالي ناظر و مالک، بهره بانکي پول نظارت که بهحساب نظاممهندسي ريخته ميشود ، سود کلاني عايد نظاممهندسي ميشود.