هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

می ترسم مهندسان فیلم بگیرند!

چالش سطل بتن را

من پيشنهاد ميدهم

به همه سازندگان

و اندازندگان

و بازندگان

اين که چيزهايي بنويسيم

درباره کيفيت ساخت

ايمني، مشتري مداري

صنعتي سازي، کيفي سازي

با ناچسبترين کلمات

وقتي نوشتيم

چند نفر را صدا بزنيم

دور همي بخنديم!

***

بعد از اين همه همايش و نمايش

مي ترسم باز هم

بم بسازيم

و بم سازي ادامه پيدا کند

با قدرت هشت ريشتر

***

مي ترسم آخر اين همه همايش و نمايش

درباره کيفي سازي

و ارزان سازي

و سريع سازي

و انبوه سازي

و صنعتي سازي

درست مثل بازي آرژانتين باشد

با آن همه دوام که آورديم

درست در دقيقه آخر

ناگاه زلزله مسي

بيايد و کار را تمام کند

مي ترسم بعد بازي

دوباره مهندسان از خرابه ها

به يادگار فيلم بگيرند

و مستند آموزشي بسازند

و ما بي خود به خيابان بريزيم

و جشن باخت بگيريم