هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ملات هــــای هوایــی و آبی

  ملاتهاي هوايي به ملاتهايي گفته ميشود که در هوا ميگيرد و سفت وسخت ميشود؛ يعني عامل مهم درگيرش اين نوع ملات، هوا است. اين ملاتها به صورت فيزيکي خشک ميشوند يعني آب اضافي يا نم آنها تبخير ميشوند مانند ملاتهاي گل و کاهگل و يا به صورت شيميايي در معرض هوا قرار ميگيرند و سفت وسخت ميشوند مانند گچ و ملات آهک هوايي که در اين فعل وانفعالات آهک آن با گرفتن دي اکسيد کربن از هوا به کربنات کلسيم که جسمي سفت وسخت است، تبديل ميشود.

قابل ذکر است با آنکه ملات گچ با آب ترکيب شده و به سنگ گچ مبدل ميشود ولي در گروه ملاتهاي هوايي قرار دارد زيرا سنگ گچ در آب باز ميشود و براي سخت ماندن به هوا نياز دارد

ملاتهاي آبي

ملات آبي مادهاي است که در زير آب يا در هوا به طريق شيميايي سفت وسخت ميشود. ملاتهاي سيماني و گل آهک از جمله اين ملاتها هستند. چنانچه بعد از آماده شدن ملات و مصرف آن از رطوبت دور نگه داشته شود مقاومت خود را ازدست داده و فاسد ميشوند؛ ملات آهک شکفته و ماسه، ملات آهک و خاک رس، ملات ساروج و ملات شفته آهکي در رديف ملاتهاي آهکي به شمار مي روند.