هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گود‌برداری بدون سـازه نگهبان

گروه ساختوساز: حوادث ساختماني در کشور ازنظر ميزان تلفات تنه به تنه تصادفات جادهاي ميزند. يکي از بخشهاي ساختوساز که بيشترين تلفات را به همراه داشته و دارد مرحله گودبرداري است. گودبرداريهايي که بدون توجه به اصول اوليه ايمني و در ميان سهلانگاري مسئولان انجام ميشود و بعد از گذشت مدت زماني از آغاز کار، ديواره گود يا ديوار همسايه بختبرگشته ريزش ميکند. گاهي اوقات حادثه تلفات جاني ندارد و در برخي مواقع کارگران ( نه کارفرمايان سهلانگار) قرباني ميشوند. عليرغم اينکه انواع و اقسام نهادهاي مسئول در قبال ساختمانسازي از مالکان پول ميخواهند اما در زمان بروز حادثه هيچکدام زير بار نرفته و مسئوليت را بر دوش ديگران مياندازند. تنها کسي که همانند مالک بايد پاسخگو باشد، مهندس ناظر است که برخلاف برخي اظهارنظرها که از آن به ديوار کوتاه ياد ميکنند، کم تقصير نيست.

ريزش آوار بر سر دو کارگر

چند روز پيش در پي تماس شهروندان با سامانه 125 و اطلاعرساني يک حادثه، ستاد فرماندهي آتشنشاني تهران بلافاصله آتشنشانان و گروه امداد و نجات ايستگاه يک را ساعت 09:57 دقيقه صبح به محل حادثه در خيابان پامنار، کوچه صوفياني اعزام کرد. ماجرا مربوط به يکي ديگر از گودبرداريهاي غير اصولي بود که ريزش ديوار همسايه باعث مرگ يکي از کارگران شده بود. خبرنگار پيام ساختمان بهمنظور اطلاع از چند وچون ماجرا در محل اين پروژه حاضر شد تا از جزييات حادثه و عوامل دخيل در آن مطلع شود.

شرح حادثه

يک کارگر در نزديکي محل حادثه مشغول کار بود. آدرس دقيق ساختمان را از او جويا شدم اما انگار از نشان دادن دقيق محل حادثه کمي اکراه داشت. با اصرار فراوان، کارگر مذکور ما را به آنجا رهنمون شد. هيچ تابلويي که بيانگر سازنده ساختمان، نام مهندس ناظر و کارفرما باشد در اطراف ساختمان وجود نداشت و به نظر ميرسيد که نحوه گرفتن مجوز و ... روال معمول را طي نکرده است. چند نفر از همسايهها را ديديم اما تمايلي به صحبت کردن نداشتند. بهمحض اينکه سر صحبت را با کارگر باز کردم، فهميدم که از کارگران افغاني ساختمان موردنظر بوده که ازقضا عمرش به دنيا باقي بوده است. او ماجرا را اينگونه تعريف کرد: من در بخش ديگري از ساختمان مشغول کار بودم که يکدفعه صداي ريزش ديوار آمد و گردوخاک زيادي بلند شد. وقتي گردوخاک کمي کنار رفت متوجه شدم که ديوار ساختمان مجاور روي دو کارگر ما ريزش کرده است. بلافاصله براي نجات آنها اقدام کردم اما حجم خاک و آوار آنقدر زياد بود که کاري از دست من برنمي آمد. با مأموران آتشنشاني تماس گرفتند و آنها بعد از نيم ساعت خودشان را به اينجا رساندند و بعد از تلاش فراوان يکي از کارگران را از زير آوار بيرون کشيدند که متأسفانه فوت کرده بود. او اصالتاً متعلق به بدخشان افغانستان بود که چند سالي در ايران زندگي ميکرد و بهتازگي هم ازدواجکرده بود. کارگر دوم به دليل اينکه به سمت زمين خمشده بود، آوارها روي پشتش افتاده بود و به همين دليل امکان نفس کشيدن داشته و نهايتاً جان سالم به در برد.

اصول ايمني رعايت نشده

وي افزود: اينجا هيچکدام از اصول ايمني رعايت نشده بود.( عکس پيام ساختمان از پروژه هم همين موضوع را نشان ميدهد) ما بهعنوان کارگراني که تجربه لازم را داشتيم بارها به کارفرما گفتيم بايد ديوارهاي گود مهاربندي شود اما با گفتن اين جمله که خاک اينجا مقاوم است و اتفاقي نميافتد، کار را ختم به خير ميکرد. عمر ساختمان مجاور که ديوارش ريزش کرده بسيار زياد است و پنجرههاي آن چوبي هستند. شانس آورديم که کسي در اين خانه زندگي نميکرد و گرنه...

مهندس ناظر را نديدهام

کارگر افغان ادامه داد: هر ساختمان بايد بر اساس اصول ساختوساز، مهندس ناظر داشته باشد اما در طول حدود 5 ماهي که بنده اينجا کار ميکنم هنوز يکبار هم مهندس ناظر را نديدهام. اين ساختمان اگر يک سازه نگهبان داشت هيچکدام از اين اتفاقات نميافتاد. متأسفانه همهچيز دستبهدست هم داده بود تا ساختمان ريزش کند.

کارفرما در آلمان کارگر در قبر

وي که از مرگ دوستش بسيار ناراحت بود، با صدايي لرزان گفت: «کارفرماي اصلي اين ساختمان در آلمان زندگي ميکند. کسي که ما از او بهعنوان کارفرما ياد ميکنيم ساکن تهران است و از طرف او مأمور ساختوساز شده است. حالا او در آلمان خوش ميگذراند و دوست ما در قبر».