هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ســـازنده از چه می‌تـــرسد ؟

گروه ساختوساز: تجربه نشان ميدهد هر وقت ساختوساز رونق داشته چرخ اشتغال و اقتصاد به حرکت افتاده است. در حال حاضر اوضاع بر وفق مراد نيست چرا که ساختمانسازي در وضعيت رکود است و حجم معاملات مسکن بسيار پايين آمده است. در اين ميان برخي سازندگان و بسازوبفروشها که از تمکن مالي بهتري برخوردارند، از وضع موجود بهترين استفاده را ميکنند و  تا ميتوانند ملک ميسازند چراکه اعتقاد دارند بهزودي ساختوساز از خوابسنگين بيدار شده و ارزش ساختمانشان به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از پروژههاي ساختماني سطح شهر به مالک و سازندهاي برخورد کرديم که اعتقاد دارد بعد از عيد خوش به حال کساني ميشود که املاک شان را عرضه ميکنند.

سازنده عارف ميشود

چند بار سلام کرديم اما جوابي نشنيديم. به نظر ميرسيد داخل ساختمان کسي نيست. از پلهها بالا رفتيم و به طبقه اول رسيديم. مالک و سازنده ساختمان در اتاق کوچکي کنار بخاري نشسته بودند. سر سخن را باز کرديم. ظاهراً موقع خوبي رسيده بوديم. او حسابي سرحال بود و آماده سخنوري. حرفهايش را اينگونه آغاز کرد: من به ساختمانسازي مبتلا هستم، در حقيقت عاشق اين کارم. نه به خاطر اينکه پول خوبي به جيب ميزنم، ساختمانسازي براي من اوج خلاقيت است. هر وقت کارم را به اتمام ميرسانم خودم به تماشاي آن مينشينم؛ همانگونه که به قول عرفا مخلوق آيينه تمام نماي خالق است و خداوند ذاتش را با پديد آوردن هستي متجلي کرد. 

سازنده بايد بازار را پيشبيني کند

وقتي از او در مورد ساختمانسازي و اينکه چه انگيزهاي دارد در وضعيت رکود کار ميکند، پرسيدم، پاسخ داد: يک سازنده خوب بايد بازار را پيشبيني کند. گاهي اوقات يک پيشبيني درست ميارزد به 10 سال فعاليت و کار تمام وقت. در حال حاضر دو ساختمان آماده دارم که با قيمت پيشنهادي من مشتري براي آنها پيدا نشده است اما مطمئنم که سال آينده وضعيت به گونهاي ديگر رقم خواهد خورد و هر کس الان بخرد و بسازد ، خوب سود ميکند. با توجه به تجربهاي که دارم و با توجه به پيشرفت احتمالي مذاکرات سياسي رونق تا چند ماه ديگر به بازار مسکن بر ميگردد و با توجه به اينکه دولت يازدهم هم هيچ ساختماني عرضه نميکند ساختمان گران ميشود.

قيمت ساختمان بر مبناي زمين

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که قيمتها چگونه تعيين ميشوند، گفت: قيمت زمين مبناي قيمتگذاري ساختمان شده و تنها چيزي که قيمتگذاري نميشود خود ساختمان است. فقط در قيمتگذاريها موضوع اين است که زمينساخته شده يا نشده است و اينکه با چه کيفيتي ساختهشده ، کمتر ملاک قرار ميگيرد. شما اگر به آگهي روزنامهها توجه کنيد ميبينيد که قيمت خانهها در يک منطقه خاص تقريباً يکسان است و چند ميليون از مناطق پاييندستي خودش گرانتر است. هر منطقه فارغ از کيفيت ساختمان قيمت مخصوص به خودش را دارد.

کسي طالب کيفيت نيست

سازنده در پاسخ اين سؤال که تفاوت هزينه يک ساختمان با کيفيت و بيکيفيت چقدر است؟ به خبرنگار ما گفت: تفاوت يک طبقه ساختمان با کيفيت با متراژ 200 متر نسبت به يک ساختمان بيکيفيت حدود 40 ميليون تومان خواهد بود اما موضوع اين است که کسي طالب کيفيت نيست. اگر تقاضا براي ساختمان باکيفيت وجود داشته باشد و بازار به اين سمت برود من سازنده چارهاي جز باکيفيت ساختن ندارم و البته ضرر هم نميکنم. 40 ميليون بيشتر هزينه ميکنم و در عوض 40 ميليون گرانتر ميفروشم.

گران ساختن و ارزان فروختن

وي با بيان اينکه وقتي بيقانوني وجود دارد، قوانين من درآوردي زياد ميشود، اضافه کرد: مسئولان بهراحتي ميتوانند با يک شناسنامه واقعي اين الزام را به وجود بياورند،ضمن اينکه هيچ سازندهاي هم با اين موضوع مخالف نيست. سازنده از اين ميترسد که قيمت ساختمان با کيفيت با ساختمان بدون کيفيت يکي است و کيفيت مبناي قيمت نيست. بنابراين ممکن است گران بسازد و ارزان بفروشد.

تمام مسئوليتها را از مجري بخواهيم

مجري ساختمان در ادامه بحث استفاده از مجريان ذيصلاح را پيش کشيد: « در صورتي مجري ذيصلاح براي ساختمانسازي مفيد است که تمام مسئوليت خوب و بد بودن ساختمان را قبول کند اگر نه آش همان آش است و کاسه همان کاسه. هميشه پاي يک بيگناه در ميان است که اشتباهات را به گردن او مياندازند.»

وي اضافه کرد: کار بايد توسط مجري انجام شود و تمام مسئوليتها را از مجري طلب کنند. در اين صورت مجري يقه مهندس ناظر را ميگيرد و از او ميخواهد که سر ساختمان حاضر شود و اشتباهاتش را به او گوشزد کند. يا يقه مهندس معمار و مجري را ميگيرد و از آنها ميخواهد که محاسبات و معماري ساختمان را انجام دهند.