هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجرای قانون برای رفاه معلولان

غلامرضا خراساني: به مناسبت روز جهاني معلولان «نشست تخصصي ‏بررسي راهکارهاي مناسبسازي طراحي و ساختوساز شهري» در سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور برگزار شد.

به گزارش پيام ساختمان در اين مراسم رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان و چند تن از اعضاي شوراي مرکزي، مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي، مديران روابط عمومي سازمان نظاممهندسي ساختمان استانها و اصحاب رسانه حضور داشتند.

مناسب سازي محيط براي معلولان مطالبه اجتماعي شود

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور، اجراي قوانين مربوط به مناسبسازي فضاهاي شهري و ساختماني بهمنظور تسهيل در جابهجايي معلولان و سالمندان را مسئلهاي ضروري دانست و بهمنظور بهبود کيفيت محيط زندگي معلولان، خواستار اجراي کامل اين قانون و آييننامه شد

اکبر ترکان گفت: قانون از سال 1381 تکاليف تمام دستگاههاي دولتي و غيردولتي را در ساختمانهاي عمومي براي معلولان مشخص کرده و بايد همه به تکاليف خويش در اين زمينه عمل کنند.وي با اشاره به يکي از مواد قانون مناسبسازي ساختوسازها، از وزارت راه و شهرسازي بهعنوان مسئول مستقيم اجراي اين قانون و آييننامههاي آن نام برد و گفت: اين وزارتخانه بايـد نتيجه اقدامات انجامشده را بهصورت مستمر به کميسيون اجتماعي دولت ارائه کند.

مهندس ترکان با بيان اينکه‏ توجه به معلولان بايد با تکيه بر اخلاق و جايگاه حرفهاي مهندسان ضرورت يابد، گفت: موضوع مناسبسازي محيط و ساختوساز شهري براي معلولان بايد به شکل مطالبه اجتماعي مطرح شود تا ‏سازمان نظاممهندسي ساختمان در برابر اين مطالبه اجتماعي، تکاليف خود را مرور و نقص و کاستيهاي را ‏بررسي و رفع کند.

وي ‏افزود: تکاليف دستگاههاي مختلف در اين خصوص مشخص است و در بخش اماکن عمومي کارهاي ‏ارزشمندي انجامشده که شايسته تمجيد است اما در حوزه ساختوسازهاي بخش خصوصي شرايط بايد ايده آل شود.‏

مهندس ترکان با اشاره به اينکه قريب به دو دهه از تصويب قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان ميگذرد ‏گفت : با مرور آنچه تا به امروز بر ساختوساز کشور گذشته است به اين نتيجه ميرسيم که روند ‏کامل شدن قانون و آييننامه آن تا حد زيادي موردقبول بوده و دستاوردهاي خوبي در خصوص مناسبسازي ساختوساز شهري حاصلشده است هرچند قانون نيز ميتواند بهتر از آنچه امروز در دست داريم باشد ‏اما پيش از آن، آنچه در اختيار است بايد به مرحله اجرا در بيايد.‏

ساخت فضا و بنا براي همه افراد جامعه

کارشناس ارشد مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي نيز مقالهاي کاربردي در خصوص مناسبسازي ساختوساز شهري براي معلولان را به شکل پاورپوينت در اين نشست ارائه کرد.

شعله نوذري در ابتداي سخنان خود گفت: از مهمترين نکاتي که در تأمين دسترسي ميبايد مورد لحاظ قرار گيرد توجه به توانايي انسان است که در ‏طول عمر ‏متغير است. بنابراين، فضاها و بناهاي ساختهشده بايد بهگونهاي باشد که دسترسي به آنها بهراحتي براي همه ‏گروههاي سني قابلاستفاده باشد. ‏

وي گفت : مشکلات موجود در طراحي شهري و معماري، يكي از بزرگترين موانع حضور ‏افراد معلول در فعاليتهاي اجتماعي ‏است و به دنبال مطالعاتي كه در زمينه طراحي فضاهاي مناسب و ‏قابلدسترس براي افراد معلول در مركز تحقيقات ‏ساختمان و مسكن انجام گرديد، مجموعه ضوابط و مقررات ‏شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ‏‏ حركتي ‏در سال 1368 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و ‏معماري رسيد.‏

‏عضو هيئتعلمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ‏ موانع و مشکلات در فضاهاي شهري را در مواردي ‏چون جويهاي روباز و بدون پل، مسيرهاي ناهموار و جزاير سطح خيابان (رفوژها)‏، پلهاي فلزي و سطوح ‏لغزنده ، پيادهروهاي کمعرض، شيب عرضي پيادهروها، اختلاف سطح در مسيرهاي پياده و وجود موانع در ‏مسير عبور برشمرد و غيرقابل استفاده بودن ورودي ساختمان براي افراد با صندلي چرخدار، عرض کم ‏راهروها و مسيرهاي عبوري داخل ساختمان، وجود پله بهعنوان تنها راه ارتباط سطوح مختلف، ‏نبودن سرويس بهداشتي مناسب براي افراد معلول، غيرقابل استفاده بودن علائم راهنمايي و تابلوهاي ‏اطلاعرساني ‏را از مشکلات مشترک ساختمانها عنوان کرد.‏

توسعه مهندسي و حقوق شهروندي

مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي ديگر سخنران نشست تخصصي بررسي راهکارهاي مناسبسازي ‏ساختوساز شهري براي معلولان بود که اظهار داشت: بايد دو هدف کليدي تأمين حقوق ‏بهرهبرداران و توسعه مهندسي در اطلاعرساني براي مناسبسازي طراحي و ساختوساز شهري براي معلولان مدنظر قرار گيرد.‏

منوچهر شيباني اصل افزود: صنعت ساختمان يک صنعت ‏تخصصي است لذا نبايد بهصرف داشتن زمين به ساختوساز روي آورد. چگونه ميتوان انتظار داشت فرد غيرمتخصص با ورود به صنعت ساختمان آن را دچار بحران و مشکل نکند؟ لذا ميتوان با تقويت آگاهي عمومي در کنار تقويت ‏تخصص متخصصان ، ساختوساز را اصلاح کنيم.‏

دکتر شيباني تأکيد کرد: ضوابط و قوانين در اين خصوص وجود دارد و مشکل کمبود ضابطه به چشم نميخورد و تنها ضعف در اجراست.‏ ميتوان با يکپارچهسازي خدمات مهندسي و مدون نمودن آن در جهت همگن شدن فعاليتهاي ‏سازمان نظاممهندسي ساختمان، اعتلاي مهندسي را در جامعه رقم زد.

مناسبسازي فضاهاي شهري براي حضور معلولان

نايبرئيس اول شوراي مرکزي نيز با بيان اينکه امروز در سطح جامعه ميتوان مشاهده کرد که حرکت و حضور معلولان با سختي و مشقت بسيار است و بعضاً آنان را به انزوا کشانده است، گفت: بايد در نحوه برنامهريزي و عملکرد ارگانهاي مختلف در اين خصوص دقت بيشتري اعمال شود.‏

حجتالله عامري افزود: 3 درصد از تولدها در جهان داراي ‏نقيصه بوده و با توجه به تعداد جانبازان جنگ تحميلي و بخش زيادي از جمعيت سالخورده کشور و از همه مهمتر تلفات ناشي از ‏حوادث جادهاي و کار ميتوان گفت که با افزايش تعداد معلولان و افراد داراي شرايط خاص جامعه در ‏کشور ، بايد در خصوص تسهيل نمودن فضاي زندگي و فعاليتهاي اجتماعي براي آنان جديتر و علميتر ‏عمل کرد.‏

وي افزود: براي روز جهاني معلولان، تمامي سازمان نظاممهندسي ساختمان استانها طي مکاتبهاي با شهرداريهاي سراسر کشور ، پيشنهاد تخصيص بخشي از پارکهاي شهري به معلولان را مطرح کنند.‏

رعايت ضوابط معماري و شهرسازي براي معلولان

رئيس ستاد اجرايي خط مشي سازمان نظاممهندسي ساختمان گفت: مناسبسازي ساختوساز شهري براي معلولان ازجمله مسئوليتهايي است که وظيفه سنگيني را به لحاظ حرفهاي و ‏اجتماعي بر عهده حوزه مديريت شهري و ساختوسازهاي بخش خصوصي و عمومي ميگذارد.‏

حميد بديعي گفت: هماهنگي و همراهي کليه مسئولين در اين خصوص ضرورتي انکارناپذير و فرصتي تکرار نشدني است که با حضور مهندس شيباني در وزارت راه و شهرسازي ميتوان از آن به نحو احسن بهره برد.‏

وي تأکيد کرد : تعيين اولويتهاي کاري در اين زمينه نيز بر اساس آنچه در قانون آمده و جامعه به آن نيازمند است بايد مورد ‏توجه قرار گيرد.‏

وي اظهار کرد : در حال حاضر کميته مناسبسازي ساختوسازها ‏در استانها با محوريت استانداريها در حال فعاليت بوده و اماکن عمومي را تا حد قابلملاحظهاي به ضوابط تعيينشده در ‏قانون و آييننامهها نزديک کرده و اميد است با توجه به اهميت موضوع در ساختوساز بخش خصوصي نيز اتفاق بيفتد.‏

بديعي افزود: روابط عموميهاي سازمان نظاممهندسي ساختمان استانها ميتوانند جهت آگاهي بخشي عمومي آن را از منظر ‏حقوق بهرهبرداران معرفي کرده و افکار عمومي را نسبت به آن مطالبه گر نمايند.ازاينرو ميتوان بخشي از فعاليتهاي روابط عموميها را به اين موضوع اختصاص داد و پايگاه اطلاعرساني سازمانها را به اطلاعات و دادههاي جديد در اين خصوص مجهز کرد تا بدينوسيله فرهنگسازي و اطلاعرساني در ‏روند معقول و مؤثري قرار گيرد.‏