هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخلف بــد، اما نه بـــرای هـــمه

گروه ساختوساز: قد تهران هرروز بلندتر ميشود تا جايي که شايد چند سال ديگر ديدن کوهها هم برايمان آرزو شود. دليل اين آشفتگي هم تنها «زيادهخواهي» است که با فروش تراکم‌‌هاي خارج از طرح تفصيلي و طرح جامع درآمد هنگفتي کسب ميکنند. در طرف ديگر بسازوبفروشها با واريز مبلغي بهحساب شهرداري مجوز ساخت برجهاي چندين طبقه ميگيرند و از اين طريق ظرف مدت کوتاهي سودهاي ميلياردي به جيب ميزنند. 

در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداري ، سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه شهرداري تهران رفتهايم. در اين شماره مسائل مختلفي ازجمله عدم رعايت حقوق خصوصي مالکان، دستبهکار شدن مالکان براي دريافت مجوز ساخت و همچنين اخذ عوارض سنگين  مطرحشده است.

يادي از علي پروين

يوسف نخستين کسي بود که با خبرنگار پيام ساختمان به گفتگو پرداخت. وي با انتقاد از رعايت نکردن حريم خصوصي افراد گفت: ازآنجاييکه ساختمان ما فرسوده بود و با مشکلات زيادي مواجه بوديم و هرسال بايد هزينه زيادي بابت تعميرات منزل پرداخت ميکرديم، حدود 10 سال پيش بهاتفاق ساير برادرانم تصميم گرفتيم ساختمان را تخريب و نوسازي کنيم. براي همين به شهرداري منطقه مراجعه کرديم اما شهرداري عنوان کرد که ساختمان شما در طرح يکي از دستگاهها قرار دارد. ما هم گفتيم چشم. اگرچه اين ملک حريم خصوصي ماست و بايد اختيار آن را داشته باشيم اما بههرحال نبايد فقط منافع خودمان را ببينيم.

وي افزود: تصميم گرفتيم ساختمان را در ازاي گرفتن مبلغي پول واگذار کنيم. نهاد مربوطه اما در طول اين 10 سال نه پول ما را پرداخت کرد و نه اجازه نوسازي داد. اين موضوع زماني حادتر ميشود که ساختمان فرسوده ما در حال ريزش است. به هر نهادي که فکرش را بکنيد شکايت کردهايم اما عنوان ميکنند هنوز پول نداريم. بهجاي اينکه آنها دنبال من بيايند و رضايت من را جلب کنند من بايد بروم التماس کنم که اجازه بدهيد ساختمانم را بسازم. کمکم دارم به اين نتيجه ميرسم که مانند همان حرف علي پروين که ميگفت؛ «مدير فني يعني کشک» حريم خصوصي هم يعني کشک. احتمالاً منتظرند که ساختمان سرمان بريزد و بدون هيچ هزينهاي بهراحتي مالک ساختمان شوند.

موقع دريافت مجوز ساخت

نصرالله. س نيز اربابرجوعي بود که به خبرنگار ما گفت: الآن بهترين موقع براي دريافت مجوز ساختمان است . وي افزود:مشغول انجام کار اداري براي دريافت پروانه سه ساختمان هستم. قطعاً اگر اين کار را الآن انجام ندهم و به بعد از سال موکول شود. هزينههاي پروانه ساخت به نحو چشمگيري افزايش پيدا ميکند. از طرف ديگر آدم عاقل بايد در فصل سرما دنبال کار اداري باشد و در فصول گرم دنبال ساختوساز. »

اين اربابرجوع در مورد رونق ساختوساز در اين روزها گفت: هراندازه وضعيت اقتصادي مردم بدتر ميشود، نهادهاي مرتبط مانند شهرداري و سازمان نظاممهندسي همان پول قبلي را طلب نموده و مراعات حال مردم را نميکنند. يکي از عوامل اصلي رکود همين پولهاي بيحسابوکتابي است که نهادهاي مرتبط از سازندگان ميگيرند.

جريمه فقط براي ماست

يکي ديگر از مراجعهکنندگان به پيام ساختمان گفت: براي گرفتن تخفيف جريمه از شهرداري منطقه وقت گرفتهام. ظاهراً شهردار بر اساس قانون اين اختيار را دارد که برخي عوارض را تقسيط کند يا برخي را کاهش دهد. هر جوري که از ما پول بگيرند بازهم براي شهرداري ميصرفد، اقساطي يا نقدي فرقي نميکند چون شهرداري کسري بودجه ندارد.

وي ادامه داد: چندي پيش براي ساختمان برادر من پايان کار صادر شد اما از هر ستون آن هنر ميبارد(ميخندد.) آنجا که خودشان تخلف کردهاند هر چه داد زديم اين ساختمان سالم نيست، گفتند خيلي هم خوب است و هيچکس مقصر نيست. اينجا که خودمان ميگوييم ساختمان ايرادهاي جزئي دارد، عنوان ميکنند قابل سکونت نيست. هر طور  شده حرف خودشان را بر کرسي مينشانند. به نظر من اين سيستم شهرداريها در صنعت ساختمان جواب نداده است. يعني به هر قيمتي هزار تخلف عجيبوغريب را از دل کار بيرون ميکشند و مالک را جريمه ميکنند تا ديگر مرتکب اشتباه نشويم اما از طرف ديگر خودشان صد برابر آن تخلفات را انجام ميدهند. ظاهراً تخلف فقط براي ما بد است و جريمه فقط مختص ماست. بايد در وظايف شهرداري در صنعت ساختمان تجديدنظر شود.

روابط حسنه شهرداري و سازندگان

جهان- ر نسبت به ارتباطات سازندگان با شهرداري معترض بود:«چندي پيش ساختمانم را بهصورت مشارکتي به يکي از سازندگان دادم تا بر اساس قرارداد 40 درصد ساختمان سهم سازنده و 60 درصد سهم مالک شود. ايشان ساختماني پنج طبقه ساختند که دوطبقه را براي خودشان و سهطبقه هم عايد ما شد. مالک ساختمان دوطبقه مربوط به خودش را به يک نفر فروخت. ساختمان موردنظر داراي پايانکار ميباشد و ناظر تمام مراحل ساخت را تائيد کرده است. در ساخت اين ساختمان از بيکيفيتترين مصالح ساختماني استفادهشده بود و پس از مدت کوتاهي نواقص آن آشکار شد. حالا  هم به شهرداري مراجعه کرده و موضوع را پيگير شدهام. کارمندان مربوطه بهاتفاق عنوان ميکنند « اين کار را پيگيري نکن. ايرادها طبيعي است و در هر ساختماني وجود دارد » برخيها هم عنوان ميکنند بايد يقه توليدکننده مصالح را بگيري.  ظاهراً کارمندان شهرداري با بسازوبفروشها روابط حسنهاي دارند.

شهرداري پولدار است

آخرين مراجعهکنندهاي که با خبرنگار ما به گفتگو پرداخت پيمانکاري بود که ميگفت: حدود يک ماه است دنبال طلبم از شهرداري به هر دري ميزنم اما مسئولان عنوان ميکنند؛ بودجه نداريم. درحاليکه شهرداري آنقدر پول دارد که همين حالا ميتواند علاوه بر پروژههاي تهران بخش اعظم پروژههاي ملي را هم به اتمام برسانند.