هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ارزآوری یک میلیارد دلاری صنعت کاشی

اولين کنفرانس بينالمللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي ايران، با هدف ارزيابي و بررسي تازهترين دستاوردهاي اين بخش از صنايع معدني کشور، پيش از ظهر روز شنبه 8 آذر ماه، در  محل هتل المپيک تهران آغاز به کار کرد.

در اين کنفرانس سخنرانان داخلي و خارجي در 9 محور از پيش تععين شده، به ايراد سخن پرداختند و حاضران را در جريان تازهترين تحقيقات و دستاوردهاي علمي و دانشگاهي خود قرار دادند.

ارزآوري يک ميليارد دلاري

محمد روشنفکر دبير اولين کنفرانس بينالمللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي ايران در گفتگو با پيام ساختمان گفت: توفيقات ايران در ساليان گذشته در بخش توليد کاشي و سراميک، انگيزه برگزاري اين کنفرانس بوده است.وي افزود: با محقق شدن توليد يک ميليارد مترمربعي کاشي و سراميک در کشور و صادرات 50 درصدي آن؛ بيش از يک ميليارد دلار براي کشور ارزآوري صورت خواهد گرفت.

روشنفکر افزود: با سرمايهگذاريهاي عظيمي که طي سالهاي اخير در اين صنعت صورت گرفته ، صنعت کاشي و سراميک کشور به رشد بسيار مطلوبي در کميت و کيفيت توليدات دستيافته است بهطوريکه ايران در حال حاضر چهارمين کشور توليدکننده و همچنين چهارمين کشور صادرکننده  کاشي و سراميک در جهان به شمار ميرود.

بهنام عزيز زاده، دبير اجرايي اين کنفرانس نيز در گفتگو با پيام ساختمان گفت: از کنفرانس استقبال خوبي به عمل آمده و مهمانان متعددي از حوزه صنعت، دانشگاه و همچنين مهمانان و سخنرانان خارجي از کشورهاي ايتاليا، اسپانيا، ترکيه در اين همايش حضور پيداکردهاند و شرايط تابهحال مطلوب بوده است.

عزيز زاده تصريح کرد: در زمينه کاشي و سراميک 115 ميليون مترمربع به ارزش تقريبي 500 ميليون دلار صادرات داشتهايم که با توجه به برنامهريزيهايي که انجام ميشود و نيز با توجه به ظرفيتهايي که در داخل کشور وجود دارد اميدواريم بتوانيم اين مبلغ را به يک ميليارد دلار افزايش بدهيم

دبير اجرايي اولين کنفرانس بينالمللي کاشي و سراميک ايران خاطرنشان کرد: استراتژي ما اين است که صادرات ما مناطق دورتر را در بر بگيرد و صرفاً به کشورهاي همسايه صادرات نداشته باشيم.

عزيز زاده در مورد چالشها و موانعي که بر سر راه توسعه صنعت کاشي و سراميک وجود دارد، گفت: در بحث صادرات در زمينه زيرساختهاي گمرکي و حملونقل مشکل داريم؛ بهعنوان نمونه واگن قطار بهاندازه کافي براي صادرات محصولمان وجود ندارد.  در خصوص بحث تفاهمنامه با کشورهاي هدف صادرات، و نيز وجود رايزن بازرگاني با مشکلاتي مواجه هستيم که دولت بايستي در اين قبيل موارد به ما کمک کند.

محمد دينمحمدي، عضو انجمن توليدکنندگان کاشي سراميک کشور نيز در مصاحبه با پيام ساختمان گفت : طي 10 سال گذشته توفيق زيادي در صنعت کاشي و سراميک داشتهايم و اين کنفرانس در جهت شتاب بخشيدن به اين پيشرفت است، چراکه تابهحال توليد انبوه داشتهايم اما ازاينپس به دنبال شناساندن محصولمان در سطح جهان هستيم.

وي افزود: پيشينه کاشي سازي و کاشيکاري در ايران به 5 هزار سال ميرسد و نمونههاي کاشي ما در موزههاي معتبر دنيا و اروپا وجود دارد، اما کوششهايي از سوي غربيها صورت ميگيرد که نام کشور ما در اين عرصه مطرح نشود.

 دينمحمدي يادآور شد: تابهحال کاشي ما تنها در نما و بيرون ساختمان به کار گرفته ميشد اما هماکنون در کف و ديوار ساختمان و بهعنوان يک کالا و محصول که در امر بهداشت و پاکيزگي نقش بسيار مؤثري دارد بهکاربرده ميشود.

سرانجام اولين کنفرانس بينالمللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي ايران عصر روز 9 آذرماه جاري طي مراسمي در مرکز همايشهاي بينالمللي هتل المپيک تهران خاتمه يافت.