نوبت به کاردان هـا می رسد ؟

شمار نشریه : 198

سيزدهمين مجمع عمومي ساليانه سازمان نظام کارداني ساختمان استان تهران بعدازظهر روز دوشنبه 10 آذرماه به همت سازمان نظام کارداني ساختمان استان تهران و با حضور برخي مسئولان وزارت راه و شهرسازي، شهرداري تهران و اعضاي کاردانهاي فني ساختمان در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

به گزارش پيام ساختمان، در اين مجمع آنچه دوباره بيش از همه دغدغهها پررنگتر بود طرح اين سؤالات بود که«چرا دهها هزار نفر کاردان در صنعت ساختوساز به کار گرفته نميشوند؟ چرا سيزده سال از فعاليت اين سازمان ميگذرد و هنوز براي يک نفر کاردان فني در استان تهران اشتغالزايي نشده است؟»

«در اين مجمع از بخشهاي تصميم گير در صنعت ساختمان خواسته شد تا اجازه ندهند کاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي بيش از اين در حوزههاي ساختوساز ناديده گرفته شوند زيرا سيزده سال است که کاردانها به دليل بيتوجهيها دچار مشکلات فراوان شدهاند ».

سياستهاي اشتباه

رئيس سازمان نظام کارداني ساختمان استان تهران در حاشيه اين مجمع به خبرنگار ما گفت: در 13 سال گذشته اقدامات زيادي براي اثبات موجوديت سازمان انجام داديم اما متأسفانه مسئولان به وظايف خود عمل نکردند و اتفاقي که امروز افتاده به دليل سياستهاي اشتباه مسئولان دولتي است.

مهدي مؤذن افزود: به لحاظ آماري ريزش 30 تا 40 درصدي کاردانهاي ساختمان را داريم که برخلاف ميل باطني خود مهندس شدند. اين رقم براي صنعت ساختمان کشور يک فاجعه است که 5 سال بعد آثارش نمايان ميشود، زماني که کمبود کاردانهاي فني و تجربي در کارگاههاي ساختماني، تبديل به يک مشکل اساسي شود.

وي با بيان اينکه کاردانها با 25 سال سابقه کار و بعد از 45 سالگي براي ارتزاق زندگي و ادامه فعاليت وارد حيطه مهندسي ميشوند، ادامه داد: مگر اين صنعت با سليقه مديران اداره ميشود، ايکاش روزي صنعت ساختمان، صنعت پاسخگو باشد.

رئيس سازمان نظام کارداني ساختمان استان تهران معتقد است: کاردانهاي فني پتانسيلهاي گمشده صنعت ساختمان هستند و ما متأسفانه اسير تعاريف غيرمتعارف از سازمان نظاممهندسي و مهندسان شدهايم.

هرجا مهندس حضور ندارد از کاردان استفاده شود

مؤذن هشدار داد: تا زماني که حذف کاردانها و بيتوجهي به نظارت مستمر در ساختوساز وجود داشته و حضور مؤثر کاردانها ديده نشود، مشکلات ساختمانسازي مرتفع نخواهد شد و اجراي نادرست پروژهها، کوتاه بودن عمر مفيد ساختمانها و خسارتهاي غيرقابلجبران ناشي از زلزله، از معضلات مهم صنعت ساختمان در کشور است.

رئيس سازمان نظام کارداني ساختمان استان تهران گفت: بنا بود در پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه تعداد کاردانها دو برابر مهندسان باشد و طبق تبصره 2 ماده 12 قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان، هر جا که مهندس حضور ندارد بايد از کاردان فني استفاده کرد، اما باز نقش کاردانهاي فني ناديده گرفته شد.

رييس سازمان نظام کارداني ساختمان استان تهران تأکيد کرد: بخشهاي تصميمگير در صنعت ساختمان نبايد اجازه دهند که کاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي بيش از اين در حوزههاي مختلف ناديده گرفته شوند.

تمامي حوزههاي ساختوساز ايرادات اساسي دارد

همچنين در اين مراسم مديرکل راه و شهرسازي استان تهران نيز با تأکيد بر ضرورت رفع دغدغههاي کاردانها گفت: اولين موضوع، اختصاص مکاني براي استقرار سازمان نظام کارداني تهران از سوي دولت جهت پويايي بيشتر اين مجموعه است.

فريبرز واحدي با دفاع از موقعيت آتي کاردانها افزود: چرخه ساختوساز در کشور فارغ از عدم حضور کاردانهاي فني معيوب است و در تمامي حوزههاي ساختوساز ايرادات اساسي وجود دارد و اوضاع موجود راضيکننده نيست.

وي با تأکيد بر استانداردسازي مصالح ساختماني گفت: آمار صنعتي سازي ساختمان در کشور نهتنها 40درصد نيست بلکه حتي به 5 درصد هم نرسيدهايم چنانکه در مسکن مهر نيز بهجاي صنعتي سازي سريسازي شد درحاليکه کاردانها ميتوانستند نقش کليدي در گسترش صنعتي سازي داشته باشند.

واحدي گفت: هرچند نظاممهندسي و شهرداري پروتکلي براي جلوگيري از گودبرداريهاي غيراصولي امضا کردهاند، اما در اين راستا هيچ اتفاقي نيفتاده و در صنعت ساختمان افرادي از ساير حرفهها فعاليت ميکنند، بنابراين کاردانهاي فني بايد بهعنوان حلقه مفقوده در ساختوسازها دخالت کرده و در شناسنامه فني ملکي ساختمان نيز ديده شوند.

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با اشاره به اينکه نبايد سازمان نظاممهندسي و نظام کارداني در مقابل يکديگر قرار بگيرند.، تصريح کرد: در برنامهريزيهاي جديد تأکيد بر اين است که کاردانها به شکل نظاممند از حقوق قانوني خود برخوردار شوند.

وي با تأکيد بر نظاممند شدن بهکارگيري کاردانها در فرآيند ساختوساز آينده گفت: با توجه به وجود 72 هزار هکتار بافت  فرسوده در کشور، ميتوان از ظرفيت کاردانها براي احيا و نوسازي اين بافتها استفاده کرد.