هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تشكيل اولين جلسه كارگروه تخصصي مسكن

با ابلاغ نظام تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه كشور به دستگاههاي اجرايي ذيربط، اولين جلسه كارگروه تخصصي مسكن به رياست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با حضور اعضاي كارگروه تشكيل گرديد.

در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از نظام تهيه و تدوين برنامه و سوالات محوري تدوين شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساختار كارگروه و كميتههاي تابعه آن شامل كميته برنامهريزي و اقتصاد زمين و مسكن، و كميته صنعت ساختمان مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

همچنين نهايي كردن تركيب اعضاي كارگروه، تدوين چارچوب كلي برنامه ششم و انجام هماهنگي جهت پيشبرد برنامه تصميمات ديگري بود که در اين جلسه اتخاذ گرديد.