هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه دار شدن 739 هزار نفر با اوراق مسکن

مدير امور ناشران شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه گفت: 739 هزار و 459 نفر با اوراق تسهيلات مسکن، خانه دار شدند.

مطهره مروج افزود: از ميان اين تعداد کد معاملاتي، پنج ميليون و 732 هزار و 330 کد فعال هستند. درعين حال تعداد پنج ميليون و 702 هزار و 377 کد متعلق به سهامداران حقيقي و 29 هزار و 667 کد متعلق به سهامداران حقوقي است.

وي با اشاره به اينکه از ميان دارندگان کدهاي حقيقي، يک ميليون و 634 هزار و 252 کد متعلق به زنان است، اظهار داشت: بر اين اساس، تعداد سه ميليون و 935 هزار و 364 کد در اختيار مردان قرار دارد. هم اکنون براي 286 سرمايهگذار خارجي نيز کد معاملاتي صادرشده و اين افراد امکان فعاليت در بازار سرمايه ايران را دارند.

مدير امور ناشران شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه با اشاره به اينکه تعداد 589 هزار و 424 کد براي دريافت اوراق تسهيلات مسکن در هشت ماهه امسال صادرشده، افزود: اين ارقام نشان ميدهد که تعداد کل کدهاي صادرشده از ابتداي امسال تا پايان آبان ماه، در قياس با مدت مشابه 92 معادل 14درصد رشد را تجربه کردهاست.