نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه دار شدن 739 هزار نفر با اوراق مسکن

مدير امور ناشران شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه گفت: 739 هزار و 459 نفر با اوراق تسهيلات مسکن، خانه دار شدند.

مطهره مروج افزود: از ميان اين تعداد کد معاملاتي، پنج ميليون و 732 هزار و 330 کد فعال هستند. درعين حال تعداد پنج ميليون و 702 هزار و 377 کد متعلق به سهامداران حقيقي و 29 هزار و 667 کد متعلق به سهامداران حقوقي است.

وي با اشاره به اينکه از ميان دارندگان کدهاي حقيقي، يک ميليون و 634 هزار و 252 کد متعلق به زنان است، اظهار داشت: بر اين اساس، تعداد سه ميليون و 935 هزار و 364 کد در اختيار مردان قرار دارد. هم اکنون براي 286 سرمايهگذار خارجي نيز کد معاملاتي صادرشده و اين افراد امکان فعاليت در بازار سرمايه ايران را دارند.

مدير امور ناشران شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه با اشاره به اينکه تعداد 589 هزار و 424 کد براي دريافت اوراق تسهيلات مسکن در هشت ماهه امسال صادرشده، افزود: اين ارقام نشان ميدهد که تعداد کل کدهاي صادرشده از ابتداي امسال تا پايان آبان ماه، در قياس با مدت مشابه 92 معادل 14درصد رشد را تجربه کردهاست.