نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دليل ارزان شدن اوراق تسهيلات مسکن

رئيس اداره ابزارهاي نوين مالي فرابورس يکي از دلايل اصلي کاهش قيمت اوراق تسهيلات مسکن را کاهش تقاضا براي اين اوراق در پي رکود حاکم بر بازار مسکن عنوان کرد.

عليرضا توکلي در خصوص دلايل کاهش قيمت اوراق تسهيلات مسکن در بازارهاي فرابورس ايران گفت: در چند ماه گذشته قيمت اين اوراق به حدود رقم 100 هزار تومان هم رسيد که خوشبختانه اين روزها هر ورقه اوراق تسهيلات مسکن زير قيمت 80 هزار تومان معامله ميشود.

رئيس اداره ابزارهاي نوين مالي فرابورس افزود: دليل اصلي ريزش قيمت اين اوراق، کاهش حجم تقاضاي خريد است که به زير 300 ميليارد تومان در ماه رسيده و اوراق تسهيلات مسکن در فرابورس با مازاد عرضه روبه رو شدهاست. وي در ادامه با بيان اينکه از دي ماه سال گذشته تا چند ماه پيش تقاضا براي خريد اوراق تسهيلات مسکن در فرابورس بر عرضه پيشي گرفته بود، گفت: پيش ازاين، بانک مسکن به طور متوسط و ماهانه 317 ميليارد تومان اوراق تسهيلات مسکن منتشر ميکرد و مقدار تقاضاي اين اوراق نيز به طور متوسط و ماهانه 192 ميليارد تومان بودهاست و اين حکايت از مازاد عرضه به ميزان 125 ميليارد تومان در ماه بود. اما از دي ماه 92 و همزمان با افزايش مبلغ وام مسکن از 20 به 35 ميليون تومان، تقاضاي وام به شدت افزايش يافت و متوسط تقاضاي ماهانه تسهيلات از 192 ميليارد تومان به بيش از 560 ميليارد تومان در ماه رسيد.