نقدی بر معماری امروز

شمار نشریه : 197

تعدد دانشگاهها و دانشکدههاي مختلف از قبيل دانشگاههاي دولتي، آزاد و ... و قبول تعداد زيادي  دانشجو در رشتههاي مهندسي و شهرسازي و ديگر عوامل مربوط به آنها باعث شد که تعداد فارغالتحصيلان رشتههاي مربوطه در سال هاي اخير رو به افزايش باشد. بنابراين انتظار مي رفت  با وجود خيل عظيم مهندسين، سيماي شهرها و معماري ساختمانها زيباتر و هماهنگتر و حداقل با فرهنگ اين مرزوبوم مطابقتي داشته باشد اما چرا اينچنين نشد.

يکي از عواملي که سبب شد فارغالتحصيلان جديد ما کارايي لازم را جهت حلوفصل مشکل معماري ساختمانها و سيماي شهرها ، نداشته باشند،  نحوه يادگيري خود دانشجو و استفاده نادرست از نرمافزارهاي مختلف  طراحي و ترسيم در حين تحصيل  بود.

 دانشجو اين تصور را دارد که با استفاده از اين وسيله ميتواند از طراحيهاي مختلف سود ببرد و پرسپکتيو آن را در تمامي جهات تماشا کند و خلاصه آنچه را که در طراحي ميخواهد، ميتواند بهراحتي به دست آورد. در طرف مقابل مسئولان ذيربط نيز تصور ميکردند که با اين برنامهها و نحوه تدريس، معماران بزرگي در حال  تولد هستند اما متأسفانه به دلايلي که ذکر ميشود اينگونه نشد.

دانشجو با امکانات وسيعي که امروزه در اختيار دارد ، بيشتر امور مربوط به طراحي را با استفاده از نرمافزارهاي موجود انجام داده و ديگر حتي پرسپکتيو کشيدن براي او مشکل ميشود و ديگر نميتواند فضاها را ترسيم و آن را حس کند . البته بايد اذعان نمود که اين موضوع در مورد تمامي دانشجويان  صدق نميکند و نحوه تدريس هم در تمامي دانشگاهها  يکسان نيست. در اين ميان از مهندسين  فارغالتحصيل که حداقل آموختههايي در اين زمينه دارند استفاده نميشود و معمولاً از تجربيات آنها در اجراي طراحي ساختمان ها استفاده نمي شود.

اميداست با دگرگوني در روشهاي تدريس و کوتاه کردن دست سازندگاني که در اين راه  داراي هيچگونه هويت و دانش معماري و شهرسازي نميباشند و فقط و فقط به سود حاصله فکر ميکنند  و با همکاري معماران نخبه و فارغالتحصيلان گذشته با معماران جوان و راهنمايي آنان در اين راه  معماري ساختمان و همراه و همگام  آن سيماي شهر از اين  ناهماهنگيها در آيد.