هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چالش‌ها و فرصت‌های گردشگــری

زهرا غريب شاه

بيشک يکي از سودآورترين فعاليتهاي اقتصادي در قرني که ما در آن زندگي ميکنيم؛ صنعت گردشگري است چراکه اين صنعت يکي از بزرگترين و پربازدهترين فعاليتهاي اقتصادي در دنيا است و در شرايط کنوني توجه به اين بخش به پيشرفت و توسعه اقتصادي در کشور کمک شاياني ميکند.

يکي از امتيازات دولت جديد، بالا بردن اعتماد و باور بينالمللي، نسبت به ايران بود که پيشازاين تا حدودي کاهشيافته بود و امکان هرگونه برنامهريزي بلندمدت را در اين راستا سلب ميکرد، بنابراين تصميمگيريهاي صرفاً سليقهاي در ساليان اخير در حوزه گردشگري، ازجمله موضوعاتي اساسي است که مسئولان بايد در آن تجديدنظر کنند.بهاينترتيب ديدگاه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را در خصوص چالشها و فرصتهايي که توجه به مباحث گردشگري براي کشور در پي دارد، جويا شديم.

جذب گردشگر نيازمند استراتژي مشخص است

غلامرضا اسداللهي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: ازآنجاکه کشور ايران از جهت گردشگري جزو 10 کشور مطرح در دنيا محسوب ميشود، متأسفانه  آمارها نشانگر اين است که از نظر جذب گردشگران به داخل کشور در ردههاي آخر قرار دارد  و اين نشانگر وجود مشکلات عديده در اين زمينه است.وي معتقد است: کشور ما از يک استراتژي مشخصي در بحث گردشگري برخوردار نيست که در اين راستا بايد يکسري سياستهاي کلي مدون و ابلاغ شود و بر مبناي آن بحثهاي اجرايي در دستور کار قرار گيرد.

نماينده مردم تربتجام، تايباد و باخرز، افزود: در سالهاي اخير به دليل موج منفي برخي از کشورها در خصوص مسائلي چون ايران هراسي و مباحث ديگر، کشور ما را بيشتر يک کشور امنيتي قلمداد کردند؛ بنابراين بايد براي بهبود اين وضعيت در نحوه جذب توريست و بهترين خدمات به آنان، تمام اقدامات ممکن صورت گيرد.

غلامرضا اسداللهي، با اشاره به اينکه سياستهاي مدون باعث ميشود تا سلايق حاکم نشود، گفت: اگر رويهها دراين رابطه شکل واحدي به خود بگيرد، گردشگران خارجي ميتوانند بهراحتي از امکانات تفريحي و باستاني و حتي زيارتي کشور با بهترين خدمات برخوردار شوند و اين امر با سازماندهي تدوين يافته ميسر خواهد شد.

اين نماينده دوره نهم در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: متأسفانه نارضايتيهايي در خصوص نبود خدمات باکيفيت به گردشگران در حوزه هتل داري مشاهده ميشود که درواقع منجر به ايجاد تابلويي نافرم درديد گردشگران خارجي نسبت به کشور ما خواهد شد و اين قبيل مسائل است که روند ورود توريست به کشور را با کندي مواجه ميکند.

جنگ نميتواند مانع ورود گردشگر شود

دکترجواد هروي، رئيس فراکسيون گردشگري در مجلس شوراي اسلامي، در خصوص توريست و جاذبههاي توريستي در کشور اظهار کرد: تا زماني که جاذبههاي توريستي براي بازديد از محوطههاي تاريخي در کشور تقويت، بازنگري و بازسازي نشود، صادرات و واردات گردشگري ما نيز بههيچوجه از تناسب لازم برخوردار نخواهد شد.

وي گفت: آنچه اکنون در کشور شاهد هستيم خروج ميليوني افراد از کشور براي گردشگري در کشورهاي همسايه و ديگر نقاط دنياست، و در مقابل گروه اندک گردشگران خارجي را ملاحظه ميکنيم که براي بازديد از اماکن تاريخي وارد کشور ميشوند.

اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اضافه کرد: اين در حالي است که کشورهاي همسايه ايران براي جذب گردشگر ايراني تلاش بسيار کرده و در اين رابطه هم بسيار موفق عمل کردهاند که نمونه آن در دبي، آنتاليا و استانبول است .

وي با بيان اينکه مباحثي مانند جنگ در کشورهاي هممرز با ما نميتواند صرفاً مانعي براي حضور گردشگران خارجي به ايران شود، افزود: شايد خيلي از افرادي که براي مباحثي چون گردشگري به ايران ميآيند بخواهند در زمينه مسائل نظامي و جنگي تحقيقاتي انجام دهند و از نزديک آنچه را که خود ملاحظه ميکنند مورد استناد قرار دهند بنابراين اگر تبليغات براي جذب گردشگر صورت گيرد، توريسم بر خلاف عدهاي که تصور ميکنند، تحتالشعاع مباحثي چون جنگ قرار نميگيرد. 

نماينده مردم قائنات و زيرکوه تصريح کرد: بسياري از ما اينگونه ميانديشيم که توريسم با اندک مسئلهاي واهمه دارد و سفرش را براي ورود به کشورهايي مانند ايران لغو ميکند درحاليکه اينگونه نيست و توريسم معمولاً خيلي واهمه ندارد و اگر خطري برايش نباشد، بهطور يقين جذابيتهاي داخل کشور گردشگران را توجيه خواهد کرد . البته اين بستگي دارد که ما جاذبههاي توريستي را در منطقه تقويت کرده باشيم.

نماينده مجلس نهم در ادامه با تأکيد بر اينکه کشور ايران از جهت سودآوري ارزي از منابع غني درآمدي برخوردار است، افزود: متأسفانه به دليل وجود مشکلات عديده در اين بخش، تاکنون صنعت گردشگري، سود اقتصادي قابل ارزشي را با توجه به امکاناتي که در کشور داريم، براي ما در پي نداشته است.

گردشگري در کشور ما فصلي است

حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيئترئيسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در مورد صنعت گردشگري و مشکلات پيش روي اين صنعت خاطرنشان کرد: اگر برنامهريزيها به شکلي باشد تا حضور گردشگران خارجي مزاحمتي براي زندگي عادي مردم ايجاد نکند و اگر افراطوتفريط  در نوع برنامهريزيها صورت نگيرد؛ بهطور يقين استقبال از آنان به توسعه کشور کمک خواهد کرد. 

وي گفت: اگر مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي بر اساس واقعيتها و اعتقادات مردم و با توجه به مسائل بومي که ما در هر شهر و استاني داريم،  براي گردشگران خارجي برنامه ريزي کنند، بسياري از نگراني ها کاهش خواهد يافت.

نماينده مردم شاهين شهر يادآور شد: حل مسائل زيرساختي نيازمند اعتبارات لازم در صنعت گردشگري است که در حال حاضر شاهد هستيم توريست هاي داخلي و خارجي جهت بازديد از اماکن مختلف در کشور با مشکلات عديده زيرساختي مواجه هستند.

اين نماينده مجلس افزود: فضاهايي که مورد بازديد قرار ميگيرند بايد حداقل از خدمات ابتدايي به شکل معقول برخوردار باشند اما متأسفانه خيلي از اماکن تاريخي و گردشگري ما در بعد سرمايهگذاري مشکل دارند که اگر در اين رابطه دولت تسهيلات مناسب را براي اين بخش در نظر بگيرد بسياري از مشکلات مرتفع خواهد شد.

حاجي دليگاني در پاسخ به اين سؤال که چرا بخش خصوصي رغبت لازم را براي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري ندارد، گفت: براي اينکه از کسب درآمد و اقتصادي بودن آن اطميناني ندارد، اگر دولت بتواند سياست هايي تنظيم کند که اين اعتماد و اطمينان را به بخش خصوصي بدهد، اعتماد آنان افزايش خواهد يافت.

وي افزود: در کشور ما معمولاً موضوع گردشگري؛ فصلي است، بهطوريکه در يکفصل آمار آن افزايش مييابد و در برخي از فصول هم بسيار کاهش پيدا ميکند و در اين ميان هزينهاي که براي نگهداري و پرداخت حقوق کارکنان اماکن تاريخي صرف ميشود در مقايسه با زمان رکود ، بههيچعنوان از جهت اقتصادي براي کشور بهصرفه نيست که اين موضوع نيازمند بررسي بيشتر است.