هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حمام ناشناخته البــرز

حمام مصباح در محله قديمي مصباح واقع در مرکز شهر کرج قرار دارد و طبق نظرات ارائهشده، متعلق به دوره قاجاريه است.

حمام مصباح، بنايي زيبا است که با نوع معماري خود، چشماندازي زيبا به محله مصباح داده و علاقهمندان گردشگري تاريخي را به سمت خود جذب ميکند. معماري حمام بهگونهاي است که پس از درِ ورودي، چند پله را بايد به سمت پايين طي کنيم تا به کف حمام برسيم.

پس از ورود به اين حمام تاريخي، معماري زيباي آن توجه را به خود جلب ميکند و هنري بسيار ارزشمند درگذر تاريخ را به ياد بيننده ميآورد. حمام مصباح شامل قسمتهاي مختلف است که از ميان آنها ميتوان به رختکن، گرمخانه، شاهنشين و محل شستشو اشاره کرد. قدمت اين حمام تاريخي به دوران قاجاريه ميرسد و با حضور در اين حمام، چشماندازي بسيار زيبا را در پيش روي خود ميبينيم و به تاريخ سفر ميکنيم.

اين حمام که در بافت مرکزي شهر کرج واقعشده، به دنبال پديد آمدن محلات مسکوني در اواسط دوره قاجاريه در اين منطقه ساختهشده و مورد استفاده مردم قرار گرفته است.

هرچند ممکن است در بدو امر، تصور ما اين باشد که وجود يک حمام تاريخي اهميت چنداني ندارد اما اين تصور غلط است زيرا هر آنچه ما را به تاريخ ببرد و حاصل ذوق و سليقه باشد، اهميت دارد و حمام مصباح از بناهايي است که با حضور در آن، روح لطيف هنر در گذر تاريخ حس ميکنيم و هنرمنداني که چنين بناهايي را ساختهاند ، تحسين ميکنيم.

همچنين حضور در حمام مصباح و بازديد از اين بنا ما را با سبک معماري خاص دوره مربوطه آشنا ميکند که اين امر بر اهميت اين حمام ميافزايد. البته همانگونه که گفته شد، بسياري از گردشگران و حتي مردم کرج، از وجود چنين حمامي در شهر خود اطلاع ندارند.