معماری زیبای یک «بانک» در ژاپن

شمار نشریه : 197

اين بانک داراي شعب مختلفي در سطح توکيو (ژاپن) ميباشد که در معماري و طراحي داخلي آنها دقت و خلاقيت بسياري به کار گرفتهشده است. بهويژه در شعبه جديد آن که شيمورا را محل سکونت خود قرار داده است.

امانوئل موراکس معمار اين ساختمان براي طراحي نماي خارجي اين بانک از دوازده لايه رنگي که تداعيکننده آسمان و رنگينکمان شدهاند، براي يک خوشامدگويي زيبا به مراجعين استفاده کرده است.اين لايههاي رنگي در شب با نور ملايمي روشن ميشوند و هنگاميکه خود را با فصلها و زمانهاي مختلف روز تطبيق ميدهند، زيبايي منحصربهفردي پيدا ميکنند.

طراحي داخلي اين بنا نيز بينظير است. اين گفته را زماني بهخوبي درک ميکنيد که با قدم گذاشتن به داخل بانک تکهاي از آسمان را از درون حفرههاي بيضيشکل  بالاي سر خود مييابيد و دورتادورتان را قاصدکهاي رنگي احاطه ميکنند.طبقه اول اين بانک مربوط به اتاقکهاي مشاوره، دستگاههاي خودپرداز، بخش پاسخگويي و قسمت صندليهاي انتظار با 14 رنگ متفاوت است.طبقه دوم شامل اتاقهاي برگزاري جلسات و نيز کافه تريا و طبقه سوم مخصوص کارکنان بانک ميباشد.

هوايي که گويي به درون ساختمان دميده ميشود نيز ناشي از حرکت خلاقانه معمار در تعبيه سهراه هوايي در طبقههاي اول و دوم است که نور و هواي تازه را با سخاوت به مهمانان اين بانک ميبخشند.