هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرک فراتر ازحد تصور

شاهکار بديع «استيون هال» در قسمت مرکزي شهر چنگدو (چين) که موضوع اين گزارش را به خود اختصاص داده مجموعه ساختمانهايي هستند با اشکال هندسي متفاوت که ميتوان نام (بلوکهاي متخلخل) را به آنها نسبت داد.ساختمانهايي با وروديهاي شش پايي و نمايي از بتن سفيد و شيشه. جالب است بدانيد اين پروژه سه ميليون مترمربعي شکل،  هيبت خاص خود را از توزيع نور گرفته است! آنجا که حداقل نور خورشيد را از زواياي هندسي خود به محيط پيرامونش منتقل ميکند.

نحوه طراحي اين ساختمانهاي مسکوني بهنوعي است که در دل خود ميادين عمومي را نيز در بر دارد، چرا که يک فضاي عمومي شهري با ترکيبي از عملکردهاي متفاوت را اجرا کردهاند.

براي نمونه ميتوان به بخش وسيع عمومي آن که در قسمت مرکزي بين ساختمانها و به شکل سه دره که الهام گرفته از سروده دوفو شاعر نامي چيني است، اشاره کرد. اين قسمت را حوضچهها و فوارههاي مخصوصي که هرکدام بر پايه زمانبنديهاي تقويم سال چيني مورداستفاده قرار ميگيرند تزيين کردهاند.

از دلايل عمدهاي که اين حجم عظيم  از مردم را در اين مستطيل شهري گرد آورده و به عبارتي آن را به يک شهرک عمومي تبديل کرده است، برخورداري از فروشگاههايي است که از دو طرف به خيابان باز ميشوند. همچنين مجسمههايي با هدف يادآوري تاريخ در گوشههايي از اين شهرک مدرن قرار دادهشدهاند که از ديگر خلاقيتهاي «استيون هال» با همکاري معمار و هنرمند  مشهور «لبس وودز» و همچنين مجسمهساز چيني «هان مي لين» ميباشد.

اين بلوکهاي متخلخل براي تأمين گرما و سرماي موردنياز خود در زمستان و تابستان از حدود 468 منبع زيرزميني و همچنين حوضچههاي ميداني که از آب باراني بازگردانده شده پر ميشوند، بهره ميبرند. اين در حالي است که چمنها و گلهايي که اطراف اين برجها را تزيين کردهاند نيز خنکي طبيعي را در ماههاي داغ تابستان به محيط عرضه ميکنند.

به کار بردن هوشمندانه تجهيزات کارآمد براي مصرف صحيح انرژي، اين پروژه عظيم را به سمت جوايزي همچون  LEED gold، در زمينه مديريت منابع و انرژي، سوق داده است.