هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت مجتمع مسکونی شبیه قله‌های یخی!

اين قلههاي برافراشته بهگونهاي ساختهشدهاند که هم به ساختمانها و خانههاي همسايه اجازه حفظ ويژگيهاي خود را دادهاند و هم خود را با تمام شگفتيهاي زيباييشان به آرامي زير نور خورشيد در بين تمامي اين شلوغيها قرار گرفته و از تماشاي اقيانوس لذت ميبرند. اين مکان شايد شبيه به قصر برفي در يک مکان آرام  به نظر بيايد اما در کمال تعجب بايد بدانيد که اين ساختمانهاي رؤيايي در ميان انبوه رفتوآمد کشتيها و ازدحام معمول بندر آرهوس دانمارک جاي گرفتهاند!جايي که پيشرفت قابلتوجه آن به کمک بازسازي و استفاده مفيد از  قسمتهاي بلا استفاده و قديمي، آن را به دومين شهر بزرگ و پيشرفته دانمارک تبديل کرده است.

پروژه عظيم خانههاي يخي به دنبال ساخت خود پيشرفت بسزايي را براي آرهوس به ارمغان آورده است. حال اين سؤال را پيش ميآورد که آيا بندر آرهوس به سکوي پرتابي براي توسعه اقتصادي و پيشرفتهاي ديگر دانمارک تبديل خواهد شد.

انتخاب اين قسمت از شهر بهعنوان محل استقرار اين کوهستان يخي که قراراست مسکن خيليها باشد ، به جهت نزديک بودن به فضاي مناسب کار و اشتغال و فعاليتهاي اجتماعي گسترده، داشتن مردماني بافرهنگهاي گوناگون و خانههايي از انواع مختلف در حوالي خود بوده است. از برنامههاي اين پروژه کنار گذاشتن حدود 200 واحد آپارتماني براي اجاره دادن با قيمتي بسيار پائين  است. هدف از اين کار اين است که براي افراد مختلف از هر فرهنگ و مشخصه اجتماعي مناسب باشد تا بهنوعي ارتباط و هماهنگي با محيط اطراف برسند.

روند ساخت و اتمام پروژه نيز به نوبه خود با موانعي روبهرو بوده است .براي مثال تضاد ميان مساحت موردنظر سازندگان و محدوديت فضايي که در دست داشتند و نيز محدوديتي که براي ارتفاع ساختمان در نظر گرفتهشده بود مانع از داشتن منظره فوقالعاده اقيانوس براي تمامي واحدها ميشد، اما سازندگان آن نهايت سعي خود را کردهاند که از حداکثر ارتفاع مجاز بهره ببرند.در نهايت اين قلههاي بر افراشته بهگونهاي ساختهشدهاند که هم به ساختمانها و خانههاي همسايه اجازه حفظ ويژگيهاي خود را دادهاند و هم خود را با تمام شگفتيهاي زيبايشان بهآرامي زير نور خورشيد در بين تمامي اين شلوغيها قرار گرفته  و از تماشاي اقيانوس لذت ميبرند.