هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

"تکتونیک" در یک برج 22 طبقه

برج O-14 ، با 22 طبقه و بيش از 300 هزار مترمربع فضاي اداري و ساختاري فوقالعاده ، از صفحات متحرک (تکتونيک) و حفرههاي فراوان تشکيل و بهعنوان پروژهاي بسيار متفاوت شناختهشده است.

محافظ بتني نماي ساختمان بسيار کارآمد است  و علاوه بر کاربرد سازهاي، جذابيت ويژهاي در فضاي داخلي و خارجي ايجاد نموده است. علاوه بر آن اتاقهاي بدون ستون انعطافپذيري خاصي به طراحي داخل ساختمان دادهاند. بخش مرکزي ساختمان بنا به دلايلي ازجمله آسان ساختن رفتوآمد و حملونقل و ديگر امور مربوطه، فضاي وسيعي را به خود اختصاص داده است.داشتن ديوارهايي متحرک که وظيفه جداسازي اتاقها را به عهده دارند اين وسعت ميسر ميشود و به ساکنان آينده  اين برج اجازه ميدهد تا بنا به علايق خود و همچنين نيازهاي موجود فضا را قسمتبندي کنند. همچنين سازندگان بنا سعي بر اين داشتهاند که  کف هر طبقه براي مقاومت در برابر حملونقلهاي گسترده درون ساختمان به حد کافي مستحکم باشد.

با کمک پيکربندي مثلثي از جنس فولاد، کوچکترين عضو اين سازه عظيم نيز محکم شده و جايگاه خود را بهدرستي حفظ ميکند. در آخر ميتوان گفت که اين برج بينظير، شکوه ساختاري و زيبايي نماي خود را از سازندگان ماهر و با دقت خود دارد، چرا که با طراحي صحيح و حسابشده طيف گستردهاي از اثرات جوي و بصري را بدون تغيير دادن ساختار اصلي به وجود آوردهاند.در اين پروژه امکان تجزيهوتحليل سيستماتيک و ساخت ساز نيز به ديگران دادهشده است.