تفاهم وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مسکن

شمار نشریه : 197

مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد کشور گفت: تفاهمنامهاي ميان معاونت وزارت راه و شهرسازي، عمران و بهسازي و بنياد مسکن کشور در راستاي تأمين زمين و ساخت آنها براي اقشار کمدرآمد به امضا رسيده است.

محسن نريمان تأکيد کرد: اين تفاهمنامه در راستاي حرکت عمومي دولت منعقدشده است.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، در اين تفاهمنامه هدف حمايت قانوني وزارت راه و شهرسازي از فعاليتهاي خيرخواهانه انجمن خيرين مسکنساز بهعنوان يک سازمان مردمنهاد تخصصي در امر ساخت مسکن براي تعريف و اجراي پروژههاي مسکن محرومان با تائيد هيئتمديره انجمن مرکز در چارچوب قانون و اهداف پيشبينيشده است.

مهندس نريمان اظهار داشت: گروههاي هدف موضوع اين تفاهمنامه شامل خانوادههاي بيسرپرست يا بدسرپرست، خانوادههاي کمدرآمد، زوجهاي جوان واجد شرايط و ديگر گروههاي احتمالي جديد که به تأييد انجمن خيرين مسکنساز مرکز ميرسد، هستند.

مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد کشور همچنين گفت: فعاليت مجمع خيرين مسکنساز خوشبختانه هيچگونه شباهتي با مسکن مهر ندارد زيرا فعاليت اين مجمع براي کمک به مردم است.

محسن نريمان با اشاره به اينکه ساختوساز خيرين با حمايتهاي مختلفي بايد همراه باشد افزود: در شهرهاي جديد کشور هرگونه همکاري لازم با مجموعه خيرين مسکنساز انجام ميشود.

نريمان با اشاره به انعقاد تفاهمنامه ميان معاونتهاي مختلف وزارت راه  شهرسازي، گفت: تفاهمنامه همکاري در اين خصوص منعقدشده که بخشهاي مختلف اين وزارتخانه همکاريهاي لازم را براي ساختوسازهاي مناسب داشته باشند.

وي تأکيد کرد: همکاريهاي لازم براي کمک به اقشار کم درآمد انجامشده و در مسير خانهدار شدن اين گروه هرگونه کمک که لازم باشد را انجام خواهيم داد.

ساخت بيش از 28 هزار واحد مسکوني توسط خيرين مسکن‌‌ساز

رئيس بنياد مسکن  انقلاب اسلامي کشور گفت: ساخت بيش از 28 هزار واحد مسکوني توسط خيرين مسکن‌‌ساز در دست اقدام است که 10 هزار واحد آن تحويل دادهشده و پنج هزار واحد ديگر تا شب عيد تحويل داده خواهد شد و ساخت مابقي واحدها تا پايان سال آينده به طول ميانجامد.

تابش همچنين از طراحي و تدوين مدل مسکن براي افراد کمدرآمد  در کشور  خبر داد و با اشاره به اينکه اين طرح در قالب طرح جامع مسکن در حال پيگيري است، خاطرنشان کرد: کار خيران مسکنساز ارتباطي به گسترگي مسکن مهر ندارد و فعاليتهاي مثبتي به لحاظ کمي و کيفي در انجمنهاي خيرين صورت گرفته است. وي درباره مقاوم سازي واحدهاي مسکوني نيز گفت: امسال با تصويب دولت به 200 هزار واحد روستايي تسهيلات ارزان قيمت داده مي شود تا براي نوسازي و مقاوم سازي خانه هاي خود اقدام کنند.

مديرعامل بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور افزود: پيش از اين سقف اين وام 12.5ميليون تومان بوده که به 15ميليون تومان با سود پنج درصد افزايش يافته است.

مديرعامل بنياد مسکن با اشاره به حمايت هاي دولت يازدهم از موضوع مقاوم سازي و بازسازي مسکن روستايي تاکيد کرد: عزم دولت بر اين است که مسکن روستايي تا سال 1405 از همين تسهيلات ارزان قيمت با سود پايين برخوردار شود.

تابش اضافه کرد: اين مصوبه به بانک مرکزي ابلاغ و در شوراي پول اعتبار مصوب شده که ميزان آن براي امسال سه هزار ميليارد تومان بوده و وثيقه مورد تاييد آن مواردي همچون سفته زنجيره اي خواهد بود.

به گفته اين مسوول در طرح مورد اشاره که مورد حمايت معاون اول رييس جمهور، معاونت نظارت رياست جمهوري و بانک مرکزي است سهميه بانک هاي عامل مشخص شده و بنياد نيز سهميه استانها را تعيين کرده است.

تابش اظهار اميدواري کرد تا بزودي بانک هاي عامل سهميه ها را اعلام و پرداخت کنند تا بنياد مسکن نيز بتواند بودجه استانها را پرداخت کند.